TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 6:13

6:13 mhde <3366> paristanete <3936> (5720) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> adikiav <93> th <3588> amartia <266> alla <235> parasthsate <3936> (5657) eautouv <1438> tw <3588> yew <2316> wsei <5616> ek <1537> nekrwn <3498> zwntav <2198> (5723) kai <2532> ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> dikaiosunhv <1343> tw <3588> yew <2316>

Roma 6:19

6:19 anyrwpinon <442> legw <3004> (5719) dia <1223> thn <3588> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> wsper <5618> gar <1063> paresthsate <3936> (5656) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> akayarsia <167> kai <2532> th <3588> anomia <458> [eiv <1519> thn <3588> anomian] <458> outwv <3779> nun <3568> parasthsate <3936> (5657) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> dikaiosunh <1343> eiv <1519> agiasmon <38>

Roma 12:1

12:1 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> adelfoi <80> dia <1223> twn <3588> oiktirmwn <3628> tou <3588> yeou <2316> parasthsai <3936> (5658) ta <3588> swmata <4983> umwn <5216> yusian <2378> zwsan <2198> (5723) agian <40> tw <3588> yew <2316> euareston <2101> thn <3588> logikhn <3050> latreian <2999> umwn <5216>

1 Korintus 6:19-20

6:19 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> to <3588> swma <4983> umwn <5216> naov <3485> tou <3588> en <1722> umin <5213> agiou <40> pneumatov <4151> estin <1510> (5748) ou <3739> ecete <2192> (5719) apo <575> yeou <2316> kai <2532> ouk <3756> este <1510> (5748) eautwn <1438>

6:20 hgorasyhte <59> (5681) gar <1063> timhv <5092> doxasate <1392> (5657) dh <1211> ton <3588> yeon <2316> en <1722> tw <3588> swmati <4983> umwn <5216>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA