TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 3:1-6

3:1 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) palin <3825> eiv <1519> sunagwghn <4864> kai <2532> hn <1510> (5713) ekei <1563> anyrwpov <444> exhrammenhn <3583> (5772) ecwn <2192> (5723) thn <3588> ceira <5495>

3:2 kai <2532> parethroun <3906> (5707) auton <846> ei <1487> toiv <3588> sabbasin <4521> yerapeusei <2323> (5692) auton <846> ina <2443> kathgorhswsin <2723> (5661) autou <846>

3:3 kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> anyrwpw <444> tw <3588> thn <3588> ceira <5495> econti <2192> (5723) xhran <3584> egeire <1453> (5720) eiv <1519> to <3588> meson <3319>

3:4 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> exestin <1832> (5904) toiv <3588> sabbasin <4521> agayopoihsai <15> (5658) h <2228> kakopoihsai <2554> (5658) quchn <5590> swsai <4982> (5658) h <2228> apokteinai <615> (5658) oi <3588> de <1161> esiwpwn <4623> (5707)

3:5 kai <2532> peribleqamenov <4017> (5671) autouv <846> met <3326> orghv <3709> sullupoumenov <4818> (5740) epi <1909> th <3588> pwrwsei <4457> thv <3588> kardiav <2588> autwn <846> legei <3004> (5719) tw <3588> anyrwpw <444> ekteinon <1614> (5657) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> kai <2532> exeteinen <1614> (5656) kai <2532> apekatestayh <600> (5681) h <3588> ceir <5495> autou <846>

3:6 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) oi <3588> farisaioi <5330> euyuv <2117> meta <3326> twn <3588> hrwdianwn <2265> sumboulion <4824> edidoun <1325> (5707) kat <2596> autou <846> opwv <3704> auton <846> apoleswsin <622> (5661)TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA