TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 9:10-17

9:10 kai <2532> upostreqantev <5290> (5660) oi <3588> apostoloi <652> dihghsanto <1334> (5662) autw <846> osa <3745> epoihsan <4160> (5656) kai <2532> paralabwn <3880> (5631) autouv <846> upecwrhsen <5298> (5656) kat <2596> idian <2398> eiv <1519> polin <4172> kaloumenhn <2564> (5746) bhysaida <966>

9:11 oi <3588> de <1161> ocloi <3793> gnontev <1097> (5631) hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> kai <2532> apodexamenov <588> (5666) autouv <846> elalei <2980> (5707) autoiv <846> peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> touv <3588> creian <5532> econtav <2192> (5723) yerapeiav <2322> iato <2390> (5711)

9:12 h <3588> de <1161> hmera <2250> hrxato <756> (5662) klinein <2827> (5721) proselyontev <4334> (5631) de <1161> oi <3588> dwdeka <1427> eipan <3004> (5627) autw <846> apoluson <630> (5657) ton <3588> oclon <3793> ina <2443> poreuyentev <4198> (5679) eiv <1519> tav <3588> kuklw <2945> kwmav <2968> kai <2532> agrouv <68> kataluswsin <2647> (5661) kai <2532> eurwsin <2147> (5632) episitismon <1979> oti <3754> wde <5602> en <1722> erhmw <2048> topw <5117> esmen <1510> (5748)

9:13 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> dote <1325> (5628) autoiv <846> fagein <5315> (5629) umeiv <5210> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ouk <3756> eisin <1510> (5748) hmin <2254> pleion <4119> h <2228> artoi <740> pente <4002> kai <2532> icyuev <2486> duo <1417> ei <1487> mhti <3385> poreuyentev <4198> (5679) hmeiv <2249> agoraswmen <59> (5661) eiv <1519> panta <3956> ton <3588> laon <2992> touton <5126> brwmata <1033>

9:14 hsan <1510> (5713) gar <1063> wsei <5616> andrev <435> pentakiscilioi <4000> eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> kataklinate <2625> (5657) autouv <846> klisiav <2828> wsei <5616> ana <303> penthkonta <4004>

9:15 kai <2532> epoihsan <4160> (5656) outwv <3779> kai <2532> kateklinan <2625> (5656) apantav <537>

9:16 labwn <2983> (5631) de <1161> touv <3588> pente <4002> artouv <740> kai <2532> touv <3588> duo <1417> icyuav <2486> anableqav <308> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> euloghsen <2127> (5656) autouv <846> kai <2532> kateklasen <2622> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> parayeinai <3908> (5629) tw <3588> oclw <3793>

9:17 kai <2532> efagon <5315> (5627) kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) pantev <3956> kai <2532> hryh <142> (5681) to <3588> perisseusan <4052> (5660) autoiv <846> klasmatwn <2801> kofinoi <2894> dwdeka <1427>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA