TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 13:1-5

13:1 parhsan <3918> (5713) de <1161> tinev <5100> en <1722> autw <846> tw <3588> kairw <2540> apaggellontev <518> (5723) autw <846> peri <4012> twn <3588> galilaiwn <1057> wn <3739> to <3588> aima <129> pilatov <4091> emixen <3396> (5656) meta <3326> twn <3588> yusiwn <2378> autwn <846>

13:2 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> dokeite <1380> (5719) oti <3754> oi <3588> galilaioi <1057> outoi <3778> amartwloi <268> para <3844> pantav <3956> touv <3588> galilaiouv <1057> egenonto <1096> (5633) oti <3754> tauta <3778> peponyasin <3958> (5754)

13:3 ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> ean <1437> mh <3361> metanohte <3340> (5725) pantev <3956> omoiwv <3668> apoleisye <622> (5698)

13:4 h <2228> ekeinoi <1565> oi <3588> dekaoktw <1176> <3638> ef <1909> ouv <3739> epesen <4098> (5627) o <3588> purgov <4444> en <1722> tw <3588> silwam <4611> kai <2532> apekteinen <615> (5656) autouv <846> dokeite <1380> (5719) oti <3754> autoi <846> ofeiletai <3781> egenonto <1096> (5633) para <3844> pantav <3956> touv <3588> anyrwpouv <444> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) ierousalhm <2419>

13:5 ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> ean <1437> mh <3361> metanohshte <3340> (5661) pantev <3956> wsautwv <5615> apoleisye <622> (5698)TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA