TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 2:41-47

2:41 oi <3588> men <3303> oun <3767> apodexamenoi <588> (5666) ton <3588> logon <3056> autou <846> ebaptisyhsan <907> (5681) kai <2532> proseteyhsan <4369> (5681) en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> qucai <5590> wsei <5616> trisciliai <5153>

2:42 hsan <1510> (5713) de <1161> proskarterountev <4342> (5723) th <3588> didach <1322> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> th <3588> koinwnia <2842> th <3588> klasei <2800> tou <3588> artou <740> kai <2532> taiv <3588> proseucaiv <4335>

2:43 egineto <1096> (5711) de <1161> pash <3956> quch <5590> fobov <5401> polla <4183> de <1161> terata <5059> kai <2532> shmeia <4592> dia <1223> twn <3588> apostolwn <652> egineto <1096> (5711)

2:44 pantev <3956> de <1161> oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) epi <1909> to <3588> auto <846> eicon <2192> (5707) apanta <537> koina <2839>

2:45 kai <2532> ta <3588> kthmata <2933> kai <2532> tav <3588> uparxeiv <5223> epipraskon <4097> (5707) kai <2532> diemerizon <1266> (5707) auta <846> pasin <3956> kayoti <2530> an <302> tiv <5100> creian <5532> eicen <2192> (5707)

2:46 kay <2596> hmeran <2250> te <5037> proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> en <1722> tw <3588> ierw <2411> klwntev <2806> (5723) te <5037> kat <2596> oikon <3624> arton <740> metelambanon <3335> (5707) trofhv <5160> en <1722> agalliasei <20> kai <2532> afelothti <858> kardiav <2588>

2:47 ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> econtev <2192> (5723) carin <5485> prov <4314> olon <3650> ton <3588> laon <2992> o <3588> de <1161> kuriov <2962> prosetiyei <4369> (5707) touv <3588> swzomenouv <4982> (5746) kay <2596> hmeran <2250> epi <1909> to <3588> auto <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA