TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 9:24-28

9:24 ou <3756> gar <1063> eiv <1519> ceiropoihta <5499> eishlyen <1525> (5627) agia <39> cristov <5547> antitupa <499> twn <3588> alhyinwn <228> all <235> eiv <1519> auton <846> ton <3588> ouranon <3772> nun <3568> emfanisyhnai <1718> (5683) tw <3588> proswpw <4383> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> hmwn <2257>

9:25 oud <3761> ina <2443> pollakiv <4178> prosferh <4374> (5725) eauton <1438> wsper <5618> o <3588> arciereuv <749> eisercetai <1525> (5736) eiv <1519> ta <3588> agia <39> kat <2596> eniauton <1763> en <1722> aimati <129> allotriw <245>

9:26 epei <1893> edei <1163> (5900) auton <846> pollakiv <4178> payein <3958> (5629) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> nuni <3570> de <1161> apax <530> epi <1909> sunteleia <4930> twn <3588> aiwnwn <165> eiv <1519> ayethsin <115> thv <3588> amartiav <266> dia <1223> thv <3588> yusiav <2378> autou <846> pefanerwtai <5319> (5769)

9:27 kai <2532> kay <2596> oson <3745> apokeitai <606> (5736) toiv <3588> anyrwpoiv <444> apax <530> apoyanein <599> (5629) meta <3326> de <1161> touto <5124> krisiv <2920>

9:28 outwv <3779> kai <2532> o <3588> cristov <5547> apax <530> prosenecyeiv <4374> (5685) eiv <1519> to <3588> pollwn <4183> anenegkein <399> (5629) amartiav <266> ek <1537> deuterou <1208> cwriv <5565> amartiav <266> ofyhsetai <3700> (5701) toiv <3588> auton <846> apekdecomenoiv <553> (5740) eiv <1519> swthrian <4991>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA