TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 5:11-17

5:11 kai <2532> mh <3361> sugkoinwneite <4790> (5720) toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> akarpoiv <175> tou <3588> skotouv <4655> mallon <3123> de <1161> kai <2532> elegcete <1651> (5720)

5:12 ta <3588> gar <1063> krufh <2931> ginomena <1096> (5740) up <5259> autwn <846> aiscron <150> estin <1510> (5748) kai <2532> legein <3004> (5721)

5:13 ta <3588> de <1161> panta <3956> elegcomena <1651> (5746) upo <5259> tou <3588> fwtov <5457> faneroutai <5319> (5743) pan <3956> gar <1063> to <3588> faneroumenon <5319> (5746) fwv <5457> estin <1510> (5748)

5:14 dio <1352> legei <3004> (5719) egeire <1453> (5720) o <3588> kayeudwn <2518> (5723) kai <2532> anasta <450> (5628) ek <1537> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> epifausei <2017> (5692) soi <4671> o <3588> cristov <5547>

5:15 blepete <991> (5720) oun <3767> akribwv <199> pwv <4459> peripateite <4043> (5719) mh <3361> wv <5613> asofoi <781> all <235> wv <5613> sofoi <4680>

5:16 exagorazomenoi <1805> (5734) ton <3588> kairon <2540> oti <3754> ai <3588> hmerai <2250> ponhrai <4190> eisin <1510> (5748)

5:17 dia <1223> touto <5124> mh <3361> ginesye <1096> (5737) afronev <878> alla <235> suniete <4920> (5720) ti <5101> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> kuriou <2962>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA