TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 15:1-6

15:1 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> h <3588> alhyinh <228> kai <2532> o <3588> pathr <3962> mou <3450> o <3588> gewrgov <1092> estin <1510> (5748)

15:2 pan <3956> klhma <2814> en <1722> emoi <1698> mh <3361> feron <5342> (5723) karpon <2590> airei <142> (5719) auto <846> kai <2532> pan <3956> to <3588> karpon <2590> feron <5342> (5723) kayairei <2508> (5719) auto <846> ina <2443> karpon <2590> pleiona <4119> ferh <5342> (5725)

15:3 hdh <2235> umeiv <5210> kayaroi <2513> este <1510> (5748) dia <1223> ton <3588> logon <3056> on <3739> lelalhka <2980> (5758) umin <5213>

15:4 meinate <3306> (5657) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> umin <5213> kaywv <2531> to <3588> klhma <2814> ou <3756> dunatai <1410> (5736) karpon <2590> ferein <5342> (5721) af <575> eautou <1438> ean <1437> mh <3361> menh <3306> (5725) en <1722> th <3588> ampelw <288> outwv <3779> oude <3761> umeiv <5210> ean <1437> mh <3361> en <1722> emoi <1698> menhte <3306> (5725)

15:5 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> umeiv <5210> ta <3588> klhmata <2814> o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> autw <846> outov <3778> ferei <5342> (5719) karpon <2590> polun <4183> oti <3754> cwriv <5565> emou <1700> ou <3756> dunasye <1410> (5736) poiein <4160> (5721) ouden <3762>

15:6 ean <1437> mh <3361> tiv <5100> menh <3306> (5725) en <1722> emoi <1698> eblhyh <906> (5681) exw <1854> wv <5613> to <3588> klhma <2814> kai <2532> exhranyh <3583> (5681) kai <2532> sunagousin <4863> (5719) auta <846> kai <2532> eiv <1519> to <3588> pur <4442> ballousin <906> (5719) kai <2532> kaietai <2545> (5743)TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA