TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 48:11-12

48:11 o <04171> rmn <03808> al <07381> wxyrw <0> wb <02940> wmej <05975> dme <03651> Nk <05921> le <01980> Klh <03808> al <01473> hlwgbw <03627> ylk <0413> la <03627> ylkm <07324> qrwh <03808> alw <08105> wyrms <0413> la <01931> awh <08252> jqsw <05271> wyrwenm <04124> bawm <07599> Nnas(48:11)

48:11 (31:11) anepausato <373> mwab ek <1537> paidariou <3808> kai <2532> pepoiywv <3982> hn <1510> epi <1909> th <3588> doxh <1391> autou <846> ouk <3364> eneceen ex <1537> aggeiou <30> eiv <1519> aggeion <30> kai <2532> eiv <1519> apoikismon ouk <3364> wceto dia <1223> touto <3778> esth <2476> geuma autou <846> en <1722> autw <846> kai <2532> osmh <3744> autou <846> ouk <3364> exelipen <1587>

48:12 <05310> wupny <05035> Mhylbnw <07324> wqyry <03627> wylkw <06808> wheuw <06808> Myeu <0> wl <07971> ytxlsw <03068> hwhy <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh <03651> Nkl(48:12)

48:12 (31:12) dia <1223> touto <3778> idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> apostelw <649> autw <846> klinontav <2827> kai <2532> klinousin <2827> auton <846> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> leptunousin kai <2532> ta <3588> kerata <2768> autou <846> sugkoqousinTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.46 detik
dipersembahkan oleh YLSA