TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 3:2-3

3:2 <02809> Nwbsxb <03427> bswy <0834> rsa <0567> yrmah <04428> Klm <05511> Nxyol <06213> tyve <0834> rsak <0> wl <06213> tyvew <0776> wura <0853> taw <05971> wme <03605> lk <0853> taw <0853> wta <05414> yttn <03027> Kdyb <03588> yk <0853> wta <03372> aryt <0408> la <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw(3:2)

3:2 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> mh <3165> fobhyhv <5399> auton <846> oti <3754> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> paradedwka <3860> auton <846> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> poihseiv <4160> autw <846> wsper <3746> epoihsav <4160> shwn basilei <935> twn <3588> amorraiwn ov <3739> katwkei en <1722> esebwn

3:3 <08300> dyrv <0> wl <07604> ryash <01115> ytlb <05704> de <05221> whknw <05971> wme <03605> lk <0853> taw <01316> Nsbh <04428> Klm <05747> gwe <0853> ta <01571> Mg <03027> wndyb <0430> wnyhla <03068> hwhy <05414> Ntyw(3:3)

3:3 kai <2532> paredwken <3860> auton <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> hmwn <1473> kai <2532> ton <3588> wg basilea <935> thv <3588> basan kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> epataxamen <3960> auton <846> ewv <2193> tou <3588> mh <3165> katalipein <2641> autou <846> sperma <4690>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA