TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 9:6

9:6 ina <2443> de <1161> eidhte <1492> (5762) oti <3754> exousian <1849> ecei <2192> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> afienai <863> (5721) amartiav <266> tote <5119> legei <3004> (5719) tw <3588> paralutikw <3885> egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) sou <4675> thn <3588> klinhn <2825> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675>

Matius 10:23

10:23 otan <3752> de <1161> diwkwsin <1377> (5725) umav <5209> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> feugete <5343> (5720) eiv <1519> thn <3588> eteran <2087> amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> teleshte <5055> (5661) tav <3588> poleiv <4172> [tou] <3588> israhl <2474> ewv <2193> elyh <2064> (5632) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

Matius 11:19

11:19 hlyen <2064> (5627) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> esyiwn <2068> (5723) kai <2532> pinwn <4095> (5723) kai <2532> legousin <3004> (5719) idou <2400> (5628) anyrwpov <444> fagov <5314> kai <2532> oinopothv <3630> telwnwn <5057> filov <5384> kai <2532> amartwlwn <268> kai <2532> edikaiwyh <1344> (5681) h <3588> sofia <4678> apo <575> twn <3588> ergwn <2041> authv <846>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA