TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 9:37-43

9:37 egeneto <1096> (5633) de <1161> th <3588> exhv <1836> hmera <2250> katelyontwn <2718> (5631) autwn <846> apo <575> tou <3588> orouv <3735> sunhnthsen <4876> (5656) autw <846> oclov <3793> poluv <4183>

9:38 kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> apo <575> tou <3588> oclou <3793> ebohsen <994> (5656) legwn <3004> (5723) didaskale <1320> deomai <1189> (5736) sou <4675> epibleqai <1914> (5658) epi <1909> ton <3588> uion <5207> mou <3450> oti <3754> monogenhv <3439> moi <3427> estin <1510> (5748)

9:39 kai <2532> idou <2400> (5628) pneuma <4151> lambanei <2983> (5719) auton <846> kai <2532> exaifnhv <1810> krazei <2896> (5719) kai <2532> sparassei <4682> (5719) auton <846> meta <3326> afrou <876> kai <2532> moliv <3433> apocwrei <672> (5719) ap <575> autou <846> suntribon <4937> (5723) auton <846>

9:40 kai <2532> edehyhn <1189> (5681) twn <3588> mayhtwn <3101> sou <4675> ina <2443> ekbalwsin <1544> (5632) auto <846> kai <2532> ouk <3756> hdunhyhsan <1410> (5675)

9:41 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) w <5599> genea <1074> apistov <571> kai <2532> diestrammenh <1294> (5772) ewv <2193> pote <4219> esomai <1510> (5704) prov <4314> umav <5209> kai <2532> anexomai <430> (5695) umwn <5216> prosagage <4317> (5628) wde <5602> ton <3588> uion <5207> sou <4675>

9:42 eti <2089> de <1161> prosercomenou <4334> (5740) autou <846> errhxen <4486> (5656) auton <846> to <3588> daimonion <1140> kai <2532> sunesparaxen <4952> (5656) epetimhsen <2008> (5656) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> akayartw <169> kai <2532> iasato <2390> (5662) ton <3588> paida <3816> kai <2532> apedwken <591> (5656) auton <846> tw <3588> patri <3962> autou <846>

9:43 exeplhssonto <1605> (5712) de <1161> pantev <3956> epi <1909> th <3588> megaleiothti <3168> tou <3588> yeou <2316> pantwn <3956> de <1161> yaumazontwn <2296> (5723) epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> epoiei <4160> (5707) eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA