TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 5:33-39

5:33 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> iwannou <2491> nhsteuousin <3522> (5719) pukna <4437> kai <2532> dehseiv <1162> poiountai <4160> (5731) omoiwv <3668> kai <2532> oi <3588> twn <3588> farisaiwn <5330> oi <3588> de <1161> soi <4674> esyiousin <2068> (5719) kai <2532> pinousin <4095> (5719)

5:34 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mh <3361> dunasye <1410> (5736) touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> numfwnov <3567> en <1722> w <3739> o <3588> numfiov <3566> met <3326> autwn <846> estin <1510> (5748) poihsai <4160> (5658) nhsteusai <3522> (5658)

5:35 eleusontai <2064> (5695) de <1161> hmerai <2250> kai <2532> otan <3752> aparyh <522> (5686) ap <575> autwn <846> o <3588> numfiov <3566> tote <5119> nhsteusousin <3522> (5692) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

5:36 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> parabolhn <3850> prov <4314> autouv <846> oti <3754> oudeiv <3762> epiblhma <1915> apo <575> imatiou <2440> kainou <2537> scisav <4977> (5660) epiballei <1911> (5719) epi <1909> imation <2440> palaion <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> kai <2532> to <3588> kainon <2537> scisei <4977> (5692) kai <2532> tw <3588> palaiw <3820> ou <3756> sumfwnhsei <4856> (5692) to <3588> epiblhma <1915> to <3588> apo <575> tou <3588> kainou <2537>

5:37 kai <2532> oudeiv <3762> ballei <906> (5719) oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> palaiouv <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> rhxei <4486> (5692) o <3588> oinov <3631> o <3588> neov <3501> touv <3588> askouv <779> kai <2532> autov <846> ekcuyhsetai <1632> (5701) kai <2532> oi <3588> askoi <779> apolountai <622> (5698)

5:38 alla <235> oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> kainouv <2537> blhteon <992>

5:39 [oudeiv <3762> piwn <4095> (5631) palaion <3820> yelei <2309> (5719) neon <3501> legei <3004> (5719) gar <1063> o <3588> palaiov <3820> crhstov <5543> estin] <1510> (5748)TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA