TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 18:18-27

18:18 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) tiv <5100> auton <846> arcwn <758> legwn <3004> (5723) didaskale <1320> agaye <18> ti <5101> poihsav <4160> (5660) zwhn <2222> aiwnion <166> klhronomhsw <2816> (5692) <2816> (5661)

18:19 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ti <5101> me <3165> legeiv <3004> (5719) agayon <18> oudeiv <3762> agayov <18> ei <1487> mh <3361> eiv <1520> [o] <3588> yeov <2316>

18:20 tav <3588> entolav <1785> oidav <1492> (5758) mh <3361> moiceushv <3431> (5661) mh <3361> foneushv <5407> (5661) mh <3361> kleqhv <2813> (5661) mh <3361> qeudomarturhshv <5576> (5661) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> sou <4675> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>

18:21 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) tauta <5023> panta <3956> efulaxa <5442> (5656) ek <1537> neothtov <3503>

18:22 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> eti <2089> en <1520> soi <4671> leipei <3007> (5719) panta <3956> osa <3745> eceiv <2192> (5719) pwlhson <4453> (5657) kai <2532> diadov <1239> (5628) ptwcoiv <4434> kai <2532> exeiv <2192> (5692) yhsauron <2344> en <1722> [toiv] <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> deuro <1204> (5773) akolouyei <190> (5720) moi <3427>

18:23 o <3588> de <1161> akousav <191> (5660) tauta <5023> perilupov <4036> egenhyh <1096> (5675) hn <1510> (5713) gar <1063> plousiov <4145> sfodra <4970>

18:24 idwn <1492> (5631) de <1161> auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) pwv <4459> duskolwv <1423> oi <3588> ta <3588> crhmata <5536> econtev <2192> (5723) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> eisporeuontai <1531> (5736)

18:25 eukopwteron <2123> gar <1063> estin <1510> (5748) kamhlon <2574> dia <1223> trhmatov <5168> belonhv <4476> eiselyein <1525> (5629) h <2228> plousion <4145> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> eiselyein <1525> (5629)

18:26 eipan <3004> (5627) de <1161> oi <3588> akousantev <191> (5660) kai <2532> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) swyhnai <4982> (5683)

18:27 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ta <3588> adunata <102> para <3844> anyrwpoiv <444> dunata <1415> para <3844> tw <3588> yew <2316> estin <1510> (5748)TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA