TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 31:44-49

31:44 <0996> Knybw <0996> ynyb <05707> del <01961> hyhw <0859> htaw <0589> yna <01285> tyrb <03772> htrkn <01980> hkl <06258> htew(31:44)

31:44 nun <3568> oun <3767> deuro <1204> diaywmeya diayhkhn <1242> egw <1473> kai <2532> su <4771> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> marturion <3142> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> eipen de <1161> autw <846> idou <2400> ouyeiv <3762> mey <3326> hmwn <1473> estin <1510> ide <3708> o <3588> yeov <2316> martuv <3144> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771>

31:45 <04676> hbum <07311> hmyryw <068> Nba <03290> bqey <03947> xqyw(31:45)

31:45 labwn <2983> de <1161> iakwb <2384> liyon <3037> esthsen <2476> auton <846> sthlhn

31:46 <01530> lgh <05921> le <08033> Ms <0398> wlkayw <01530> lg <06213> wveyw <068> Mynba <03947> wxqyw <068> Mynba <03950> wjql <0251> wyxal <03290> bqey <0559> rmayw(31:46)

31:46 eipen de <1161> iakwb <2384> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846> sullegete <4816> liyouv <3037> kai <2532> sunelexan <4816> liyouv <3037> kai <2532> epoihsan <4160> bounon <1015> kai <2532> efagon <2068> kai <2532> epion <4095> ekei <1563> epi <1909> tou <3588> bounou <1015> kai <2532> eipen autw <846> laban o <3588> bounov <1015> outov <3778> marturei <3140> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> shmeron <4594>

31:47 <01567> delg <0> wl <07121> arq <03290> bqeyw <03026> atwdhv <0> rgy <03837> Nbl <0> wl <07121> arqyw(31:47)

31:47 kai <2532> ekalesen <2564> auton <846> laban bounov <1015> thv <3588> marturiav <3141> iakwb <2384> de <1161> ekalesen <2564> auton <846> bounov <1015> martuv <3144>

31:48 <01567> delg <08034> wms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <03117> Mwyh <0996> Knybw <0996> ynyb <05707> de <02088> hzh <01530> lgh <03837> Nbl <0559> rmayw(31:48)

31:48 eipen de <1161> laban tw <3588> iakwb <2384> idou <2400> o <3588> bounov <1015> outov <3778> kai <2532> h <3588> sthlh auth <3778> hn <3739> esthsa <2476> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> marturei <3140> o <3588> bounov <1015> outov <3778> kai <2532> marturei <3140> h <3588> sthlh auth <3778> dia <1223> touto <3778> eklhyh <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> bounov <1015> marturei <3140>

31:49 <07453> wherm <0582> sya <05641> rton <03588> yk <0996> Knybw <0996> ynyb <03068> hwhy <06822> Puy <0559> rma <0834> rsa <04709> hpumhw(31:49)

31:49 kai <2532> h <3588> orasiv <3706> hn <3739> eipen epidoi <1929> o <3588> yeov <2316> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> oti <3754> aposthsomeya eterov <2087> apo <575> tou <3588> eterou <2087>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA