TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 13:11-15

13:11 wn <3739> gar <1063> eisferetai <1533> (5743) zwwn <2226> to <3588> aima <129> peri <4012> amartiav <266> eiv <1519> ta <3588> agia <39> dia <1223> tou <3588> arcierewv <749> toutwn <5130> ta <3588> swmata <4983> katakaietai <2618> (5743) exw <1854> thv <3588> parembolhv <3925>

13:12 dio <1352> kai <2532> ihsouv <2424> ina <2443> agiash <37> (5661) dia <1223> tou <3588> idiou <2398> aimatov <129> ton <3588> laon <2992> exw <1854> thv <3588> pulhv <4439> epayen <3958> (5627)

13:13 toinun <5106> exercwmeya <1831> (5741) prov <4314> auton <846> exw <1854> thv <3588> parembolhv <3925> ton <3588> oneidismon <3680> autou <846> ferontev <5342> (5723)

13:14 ou <3756> gar <1063> ecomen <2192> (5719) wde <5602> menousan <3306> (5723) polin <4172> alla <235> thn <3588> mellousan <3195> (5723) epizhtoumen <1934> (5719)

13:15 di <1223> autou <846> anaferwmen <399> (5725) yusian <2378> ainesewv <133> dia <1223> pantov <3956> tw <3588> yew <2316> tout <5124> estin <1510> (5748) karpon <2590> ceilewn <5491> omologountwn <3670> (5723) tw <3588> onomati <3686> autou <846>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA