TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 1:3-5

1:3 <01568> delgh <0853> ta <01270> lzrbh <02742> twurxb <01758> Mswd <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <01834> qvmd <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:3)

1:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> damaskou <1154> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> eprizon <4249> priosin sidhroiv tav <3588> en <1722> gastri <1064> ecousav <2192> twn <3588> en <1722> galaad

1:4 <01130> ddh <0> Nb <0759> twnmra <0398> hlkaw <02371> lazx <01004> tybb <0784> sa <07971> ytxlsw(1:4)

1:4 kai <2532> exapostelw <1821> pur <4442> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> azahl kai <2532> katafagetai <2719> yemelia uiou <5207> ader

1:5 P <03068> hwhy <0559> rma <07024> hryq <0758> Mra <05971> Me <01540> wlgw <05730> Nde <01004> tybm <07626> jbs <08551> Kmwtw <0206> Nwa <01237> teqbm <03427> bswy <03772> ytrkhw <01834> qvmd <01280> xyrb <07665> ytrbsw(1:5)

1:5 kai <2532> suntriqw <4937> moclouv damaskou <1154> kai <2532> exoleyreusw katoikountav ek <1537> pediou wn <5607> kai <2532> katakoqw <2629> fulhn <5443> ex <1537> andrwn <435> carran kai <2532> aicmalwteuyhsetai <162> laov <2992> suriav <4947> epiklhtov legei <3004> kuriov <2962>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA