TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Timotius 6:11-16

6:11 su <4771> de <1161> w <5599> anyrwpe <444> yeou <2316> tauta <5023> feuge <5343> (5720) diwke <1377> (5720) de <1161> dikaiosunhn <1343> eusebeian <2150> pistin <4102> agaphn <26> upomonhn <5281> praupayian <4236>

6:12 agwnizou <75> (5737) ton <3588> kalon <2570> agwna <73> thv <3588> pistewv <4102> epilabou <1949> (5634) thv <3588> aiwniou <166> zwhv <2222> eiv <1519> hn <3739> eklhyhv <2564> (5681) kai <2532> wmologhsav <3670> (5656) thn <3588> kalhn <2570> omologian <3671> enwpion <1799> pollwn <4183> marturwn <3144>

6:13 paraggellw <3853> (5719) soi <4671> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwogonountov <2225> (5723) ta <3588> panta <3956> kai <2532> cristou <5547> ihsou <2424> tou <3588> marturhsantov <3140> (5660) epi <1909> pontiou <4194> pilatou <4091> thn <3588> kalhn <2570> omologian <3671>

6:14 thrhsai <5083> (5658) se <4571> thn <3588> entolhn <1785> aspilon <784> anepilhmpton <423> mecri <3360> thv <3588> epifaneiav <2015> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

6:15 hn <3739> kairoiv <2540> idioiv <2398> deixei <1166> (5692) o <3588> makariov <3107> kai <2532> monov <3441> dunasthv <1413> o <3588> basileuv <935> twn <3588> basileuontwn <936> (5723) kai <2532> kuriov <2962> twn <3588> kurieuontwn <2961> (5723)

6:16 o <3588> monov <3441> ecwn <2192> (5723) ayanasian <110> fwv <5457> oikwn <3611> (5723) aprositon <676> on <3739> eiden <1492> (5627) oudeiv <3762> anyrwpwn <444> oude <3761> idein <1492> (5629) dunatai <1410> (5736) w <3739> timh <5092> kai <2532> kratov <2904> aiwnion <166> amhn <281>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA