TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Yohanes 2:22-29

2:22 tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> qeusthv <5583> ei <1487> mh <3361> o <3588> arnoumenov <720> (5740) oti <3754> ihsouv <2424> ouk <3756> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> anticristov <500> o <3588> arnoumenov <720> (5740) ton <3588> patera <3962> kai <2532> ton <3588> uion <5207>

2:23 pav <3956> o <3588> arnoumenov <720> (5740) ton <3588> uion <5207> oude <3761> ton <3588> patera <3962> ecei <2192> (5719) o <3588> omologwn <3670> (5723) ton <3588> uion <5207> kai <2532> ton <3588> patera <3962> ecei <2192> (5719)

2:24 umeiv <5210> o <3739> hkousate <191> (5656) ap <575> archv <746> en <1722> umin <5213> menetw <3306> (5720) ean <1437> en <1722> umin <5213> meinh <3306> (5661) o <3739> ap <575> archv <746> hkousate <191> (5656) kai <2532> umeiv <5210> en <1722> tw <3588> uiw <5207> kai <2532> [en] <1722> tw <3588> patri <3962> meneite <3306> (5692)

2:25 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> epaggelia <1860> hn <3739> autov <846> ephggeilato <1861> (5662) hmin <2254> thn <3588> zwhn <2222> thn <3588> aiwnion <166>

2:26 tauta <5023> egraqa <1125> (5656) umin <5213> peri <4012> twn <3588> planwntwn <4105> (5723) umav <5209>

2:27 kai <2532> umeiv <5210> to <3588> crisma <5545> o <3739> elabete <2983> (5627) ap <575> autou <846> menei <3306> (5719) en <1722> umin <5213> kai <2532> ou <3756> creian <5532> ecete <2192> (5719) ina <2443> tiv <5100> didaskh <1321> (5725) umav <5209> all <235> wv <5613> to <3588> autou <846> crisma <5545> didaskei <1321> (5719) umav <5209> peri <4012> pantwn <3956> kai <2532> alhyev <227> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) qeudov <5579> kai <2532> kaywv <2531> edidaxen <1321> (5656) umav <5209> menete <3306> (5719) <3306> (5720) en <1722> autw <846>

2:28 kai <2532> nun <3568> teknia <5040> menete <3306> (5720) en <1722> autw <846> ina <2443> ean <1437> fanerwyh <5319> (5686) scwmen <2192> (5632) parrhsian <3954> kai <2532> mh <3361> aiscunywmen <153> (5686) ap <575> autou <846> en <1722> th <3588> parousia <3952> autou <846>

2:29 ean <1437> eidhte <1492> (5762) oti <3754> dikaiov <1342> estin <1510> (5748) ginwskete <1097> (5719) oti <3754> pav <3956> o <3588> poiwn <4160> (5723) thn <3588> dikaiosunhn <1343> ex <1537> autou <846> gegennhtai <1080> (5769)TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA