TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 14:24

14:24 P <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <03423> syrwh <0834> rsa <01471> Mywgh <08441> tbewth <03605> lkk <06213> wve <0776> Urab <01961> hyh <06945> sdq <01571> Mgw(14:24)

14:24 kai <2532> sundesmov <4886> egenhyh <1096> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> epoihsan <4160> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> bdelugmatwn <946> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exhren <1808> kuriov <2962> apo <575> proswpou <4383> uiwn <5207> israhl <2474>

1 Raja-raja 15:12

15:12 <01> wytba <06213> wve <0834> rsa <01544> Myllgh <03605> lk <0853> ta <05493> royw <0776> Urah <04480> Nm <06945> Mysdqh <05674> rbeyw(15:12)

15:12 kai <2532> afeilen tav <3588> teletav apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> exapesteilen <1821> panta <3956> ta <3588> epithdeumata a <3739> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> autou <846>

1 Raja-raja 22:45

22:45 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <03898> Mxln <0834> rsaw <06213> hve <0834> rsa <01369> wtrwbgw <03092> jpswhy <01697> yrbd <03499> rtyw<22:46> (22:45)

22:45 (22:46) kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iwsafat <2498> kai <2532> ai <3588> dunasteiai autou <846> osa <3745> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegrammena <1125> en <1722> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> twn <3588> basilewn <935> iouda <2448>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA