TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Petrus 2:18-25

2:18 oi <3588> oiketai <3610> upotassomenoi <5293> (5746) en <1722> panti <3956> fobw <5401> toiv <3588> despotaiv <1203> ou <3756> monon <3440> toiv <3588> agayoiv <18> kai <2532> epieikesin <1933> alla <235> kai <2532> toiv <3588> skolioiv <4646>

2:19 touto <5124> gar <1063> cariv <5485> ei <1487> dia <1223> suneidhsin <4893> yeou <2316> upoferei <5297> (5719) tiv <5100> lupav <3077> pascwn <3958> (5723) adikwv <95>

2:20 poion <4169> gar <1063> kleov <2811> ei <1487> amartanontev <264> (5723) kai <2532> kolafizomenoi <2852> (5746) upomeneite <5278> (5692) all <235> ei <1487> agayopoiountev <15> (5723) kai <2532> pascontev <3958> (5723) upomeneite <5278> (5692) touto <5124> cariv <5485> para <3844> yew <2316>

2:21 eiv <1519> touto <5124> gar <1063> eklhyhte <2564> (5681) oti <3754> kai <2532> cristov <5547> epayen <3958> (5627) uper <5228> umwn <5216> umin <5213> upolimpanwn <5277> (5723) upogrammon <5261> ina <2443> epakolouyhshte <1872> (5661) toiv <3588> icnesin <2487> autou <846>

2:22 ov <3739> amartian <266> ouk <3756> epoihsen <4160> (5656) oude <3761> eureyh <2147> (5681) dolov <1388> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846>

2:23 ov <3739> loidoroumenov <3058> (5746) ouk <3756> anteloidorei <486> (5707) pascwn <3958> (5723) ouk <3756> hpeilei <546> (5707) paredidou <3860> (5707) de <1161> tw <3588> krinonti <2919> (5723) dikaiwv <1346>

2:24 ov <3739> tav <3588> amartiav <266> hmwn <2257> autov <846> anhnegken <399> (5656) en <1722> tw <3588> swmati <4983> autou <846> epi <1909> to <3588> xulon <3586> ina <2443> taiv <3588> amartiaiv <266> apogenomenoi <581> (5637) th <3588> dikaiosunh <1343> zhswmen <2198> (5661) ou <3739> tw <3588> mwlwpi <3468> iayhte <2390> (5681)

2:25 hte <1510> (5713) gar <1063> wv <5613> probata <4263> planwmenoi <4105> (5746) alla <235> epestrafhte <1994> (5648) nun <3568> epi <1909> ton <3588> poimena <4166> kai <2532> episkopon <1985> twn <3588> qucwn <5590> umwn <5216>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.23 detik
dipersembahkan oleh YLSA