TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 16:10-18

16:10 ean <1437> de <1161> elyh <2064> (5632) timoyeov <5095> blepete <991> (5720) ina <2443> afobwv <870> genhtai <1096> (5638) prov <4314> umav <5209> to <3588> gar <1063> ergon <2041> kuriou <2962> ergazetai <2038> (5736) wv <5613> egw <1473>

16:11 mh <3361> tiv <5100> oun <3767> auton <846> exouyenhsh <1848> (5661) propemqate <4311> (5657) de <1161> auton <846> en <1722> eirhnh <1515> ina <2443> elyh <2064> (5632) prov <4314> me <3165> ekdecomai <1551> (5736) gar <1063> auton <846> meta <3326> twn <3588> adelfwn <80>

16:12 peri <4012> de <1161> apollw <625> tou <3588> adelfou <80> polla <4183> parekalesa <3870> (5656) auton <846> ina <2443> elyh <2064> (5632) prov <4314> umav <5209> meta <3326> twn <3588> adelfwn <80> kai <2532> pantwv <3843> ouk <3756> hn <1510> (5713) yelhma <2307> ina <2443> nun <3568> elyh <2064> (5632) eleusetai <2064> (5695) de <1161> otan <3752> eukairhsh <2119> (5661)

16:13 grhgoreite <1127> (5720) sthkete <4739> (5720) en <1722> th <3588> pistei <4102> andrizesye <407> (5737) krataiousye <2901> (5744)

16:14 panta <3956> umwn <5216> en <1722> agaph <26> ginesyw <1096> (5737)

16:15 parakalw <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> oidate <1492> (5758) thn <3588> oikian <3614> stefana <4734> oti <3754> estin <1510> (5748) aparch <536> thv <3588> acaiav <882> kai <2532> eiv <1519> diakonian <1248> toiv <3588> agioiv <40> etaxan <5021> (5656) eautouv <1438>

16:16 ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> upotasshsye <5293> (5747) toiv <3588> toioutoiv <5108> kai <2532> panti <3956> tw <3588> sunergounti <4903> (5723) kai <2532> kopiwnti <2872> (5723)

16:17 cairw <5463> (5719) de <1161> epi <1909> th <3588> parousia <3952> stefana <4734> kai <2532> fortounatou <5415> kai <2532> acaikou <883> oti <3754> to <3588> umeteron <5212> usterhma <5303> outoi <3778> aneplhrwsan <378> (5656)

16:18 anepausan <373> (5656) gar <1063> to <3588> emon <1699> pneuma <4151> kai <2532> to <3588> umwn <5216> epiginwskete <1921> (5720) oun <3767> touv <3588> toioutouv <5108>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.32 detik
dipersembahkan oleh YLSA