TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 10:12-18

10:12 outov <3778> de <1161> mian <1520> uper <5228> amartiwn <266> prosenegkav <4374> (5660) yusian <2378> eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> ekayisen <2523> (5656) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yeou <2316>

10:13 to <3588> loipon <3063> ekdecomenov <1551> (5740) ewv <2193> teywsin <5087> (5686) oi <3588> ecyroi <2190> autou <846> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

10:14 mia <1520> gar <1063> prosfora <4376> teteleiwken <5048> (5758) eiv <1519> to <3588> dihnekev <1336> touv <3588> agiazomenouv <37> (5746)

10:15 marturei <3140> (5719) de <1161> hmin <2254> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> meta <3326> gar <1063> to <3588> eirhkenai <4483> (5760)

10:16 auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diayhsomai <1303> (5695) prov <4314> autouv <846> meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> ekeinav <1565> legei <3004> (5719) kuriov <2962> didouv <1325> (5723) nomouv <3551> mou <3450> epi <1909> kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> epi <1909> thn <3588> dianoian <1271> autwn <846> epigraqw <1924> (5692) autouv <846>

10:17 kai <2532> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846> kai <2532> twn <3588> anomiwn <458> autwn <846> ou <3756> mh <3361> mnhsyhsomai <3403> (5701) eti <2089>

10:18 opou <3699> de <1161> afesiv <859> toutwn <5130> ouketi <3765> prosfora <4376> peri <4012> amartiav <266>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA