TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 3:1-6

3:1 ti <5101> oun <3767> to <3588> perisson <4053> tou <3588> ioudaiou <2453> h <2228> tiv <5101> h <3588> wfeleia <5622> thv <3588> peritomhv <4061>

3:2 polu <4183> kata <2596> panta <3956> tropon <5158> prwton <4412> men <3303> [gar] <1063> oti <3754> episteuyhsan <4100> (5681) ta <3588> logia <3051> tou <3588> yeou <2316>

3:3 ti <5101> gar <1063> ei <1487> hpisthsan <569> (5656) tinev <5100> mh <3361> h <3588> apistia <570> autwn <846> thn <3588> pistin <4102> tou <3588> yeou <2316> katarghsei <2673> (5692)

3:4 mh <3361> genoito <1096> (5636) ginesyw <1096> (5737) de <1161> o <3588> yeov <2316> alhyhv <227> pav <3956> de <1161> anyrwpov <444> qeusthv <5583> kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) opwv <3704> an <302> dikaiwyhv <1344> (5686) en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> sou <4675> kai <2532> nikhseiv <3528> (5692) en <1722> tw <3588> krinesyai <2919> (5745) se <4571>

3:5 ei <1487> de <1161> h <3588> adikia <93> hmwn <2257> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> sunisthsin <4921> (5719) ti <5101> eroumen <2046> (5692) mh <3361> adikov <94> o <3588> yeov <2316> o <3588> epiferwn <2018> (5723) thn <3588> orghn <3709> kata <2596> anyrwpon <444> legw <3004> (5719)

3:6 mh <3361> genoito <1096> (5636) epei <1893> pwv <4459> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) o <3588> yeov <2316> ton <3588> kosmon <2889>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA