TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 15:1-7

15:1 hsan <1510> (5713) de <1161> autw <846> eggizontev <1448> (5723) pantev <3956> oi <3588> telwnai <5057> kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> akouein <191> (5721) autou <846>

15:2 kai <2532> diegogguzon <1234> (5707) oi <3588> te <5037> farisaioi <5330> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> legontev <3004> (5723) oti <3754> outov <3778> amartwlouv <268> prosdecetai <4327> (5736) kai <2532> sunesyiei <4906> (5719) autoiv <846>

15:3 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778> legwn <3004> (5723)

15:4 tiv <5101> anyrwpov <444> ex <1537> umwn <5216> ecwn <2192> (5723) ekaton <1540> probata <4263> kai <2532> apolesav <622> (5660) ex <1537> autwn <846> en <1520> ou <3756> kataleipei <2641> (5719) ta <3588> enenhkonta <1768> ennea <1767> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> poreuetai <4198> (5736) epi <1909> to <3588> apolwlov <622> (5756) ewv <2193> eurh <2147> (5632) auto <846>

15:5 kai <2532> eurwn <2147> (5631) epitiyhsin <2007> (5719) epi <1909> touv <3588> wmouv <5606> autou <846> cairwn <5463> (5723)

15:6 kai <2532> elywn <2064> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sugkalei <4779> (5719) touv <3588> filouv <5384> kai <2532> touv <3588> geitonav <1069> legwn <3004> (5723) autoiv <846> sugcarhte <4796> (5645) moi <3427> oti <3754> euron <2147> (5627) to <3588> probaton <4263> mou <3450> to <3588> apolwlov <622> (5756)

15:7 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> outwv <3779> cara <5479> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> estai <1510> (5704) epi <1909> eni <1520> amartwlw <268> metanoounti <3340> (5723) h <2228> epi <1909> enenhkonta <1768> ennea <1767> dikaioiv <1342> oitinev <3748> ou <3756> creian <5532> ecousin <2192> (5719) metanoiav <3341>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA