TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 14:1-6

14:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> elyein <2064> (5629) auton <846> eiv <1519> oikon <3624> tinov <5100> twn <3588> arcontwn <758> [twn] <3588> farisaiwn <5330> sabbatw <4521> fagein <5315> (5629) arton <740> kai <2532> autoi <846> hsan <1510> (5713) parathroumenoi <3906> (5734) auton <846>

14:2 kai <2532> idou <2400> (5628) anyrwpov <444> tiv <5100> hn <1510> (5713) udrwpikov <5203> emprosyen <1715> autou <846>

14:3 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> touv <3588> nomikouv <3544> kai <2532> farisaiouv <5330> legwn <3004> (5723) exestin <1832> (5904) tw <3588> sabbatw <4521> yerapeusai <2323> (5658) h <2228> ou <3756>

14:4 oi <3588> de <1161> hsucasan <2270> (5656) kai <2532> epilabomenov <1949> (5637) iasato <2390> (5662) auton <846> kai <2532> apelusen <630> (5656)

14:5 kai <2532> prov <4314> autouv <846> eipen <2036> (5627) tinov <5101> umwn <5216> uiov <5207> h <2228> bouv <1016> eiv <1519> frear <5421> peseitai <4098> (5695) kai <2532> ouk <3756> euyewv <2112> anaspasei <385> (5692) auton <846> en <1722> hmera <2250> tou <3588> sabbatou <4521>

14:6 kai <2532> ouk <3756> iscusan <2480> (5656) antapokriyhnai <470> (5677) prov <4314> tauta <5023>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA