TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 8:17

8:17 tote <5119> epetiyesan <2007> (5707) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> autouv <846> kai <2532> elambanon <2983> (5707) pneuma <4151> agion <40>

Kisah Para Rasul 9:17-18

9:17 aphlyen <565> (5627) de <1161> ananiav <367> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> epiyeiv <2007> (5631) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495> eipen <2036> (5627) saoul <4549> adelfe <80> o <3588> kuriov <2962> apestalken <649> (5758) me <3165> ihsouv <2424> o <3588> ofyeiv <3700> (5685) soi <4671> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> hrcou <2064> (5711) opwv <3704> anableqhv <308> (5661) kai <2532> plhsyhv <4130> (5686) pneumatov <4151> agiou <40>

9:18 kai <2532> euyewv <2112> apepesan <634> (5627) autou <846> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> wv <5613> lepidev <3013> anebleqen <308> (5656) te <5037> kai <2532> anastav <450> (5631) ebaptisyh <907> (5681)

Kisah Para Rasul 10:44-46

10:44 eti <2089> lalountov <2980> (5723) tou <3588> petrou <4074> ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023> epepesen <1968> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> akouontav <191> (5723) ton <3588> logon <3056>

10:45 kai <2532> exesthsan <1839> (5627) oi <3588> ek <1537> peritomhv <4061> pistoi <4103> oi <3588> sunhlyan <4905> (5627) tw <3588> petrw <4074> oti <3754> kai <2532> epi <1909> ta <3588> eynh <1484> h <3588> dwrea <1431> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> ekkecutai <1632> (5769)

10:46 hkouon <191> (5707) gar <1063> autwn <846> lalountwn <2980> (5723) glwssaiv <1100> kai <2532> megalunontwn <3170> (5723) ton <3588> yeon <2316> tote <5119> apekriyh <611> (5662) petrov <4074>

Kisah Para Rasul 19:6

19:6 kai <2532> epiyentov <2007> (5631) autoiv <846> tou <3588> paulou <3972> ceirav <5495> hlyen <2064> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ep <1909> autouv <846> elaloun <2980> (5707) te <5037> glwssaiv <1100> kai <2532> eprofhteuon <4395> (5707)TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA