TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 1:6-7

1:6 <07272> wylgrw <03027> wydy <0931> twnhb <0853> ta <07112> wuuqyw <0853> wta <0270> wzxayw <0310> wyrxa <07291> wpdryw <0137> qzb <0> ynda <05127> onyw(1:6)

1:6 kai <2532> efugen <5343> adwnibezek kai <2532> katediwxan <2614> opisw <3694> autou <846> kai <2532> elabon <2983> auton <846> kai <2532> apekoqan <609> ta <3588> akra twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> kai <2532> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

1:7 P <08033> Ms <04191> tmyw <03389> Mlswry <0935> whaybyw <0430> Myhla <0> yl <07999> Mls <03651> Nk <06213> ytyve <0834> rsak <07979> ynxls <08478> txt <03950> Myjqlm <01961> wyh <07112> Myuuqm <07272> Mhylgrw <03027> Mhydy <0931> twnhb <04428> Myklm <07657> Myebs <0137> qzb <0> ynda <0559> rmayw(1:7)

1:7 kai <2532> eipen adwnibezek ebdomhkonta <1440> basileiv <935> ta <3588> akra twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> kai <2532> twn <3588> podwn <4228> autwn <846> apokekommenoi <609> hsan <1510> sullegontev <4816> ta <3588> upokatw <5270> thv <3588> trapezhv <5132> mou <1473> kaywv <2531> oun <3767> epoihsa <4160> outwv <3778> antapedwken <467> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> hgagon <71> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA