TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Timotius 1:12-16

1:12 carin <5485> ecw <2192> (5719) tw <3588> endunamwsanti <1743> (5660) me <3165> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257> oti <3754> piston <4103> me <3165> hghsato <2233> (5662) yemenov <5087> (5642) eiv <1519> diakonian <1248>

1:13 to <3588> proteron <4386> onta <1510> (5752) blasfhmon <989> kai <2532> diwkthn <1376> kai <2532> ubristhn <5197> alla <235> hlehyhn <1653> (5681) oti <3754> agnown <50> (5723) epoihsa <4160> (5656) en <1722> apistia <570>

1:14 uperepleonasen <5250> (5656) de <1161> h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> meta <3326> pistewv <4102> kai <2532> agaphv <26> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:15 pistov <4103> o <3588> logov <3056> kai <2532> pashv <3956> apodochv <594> axiov <514> oti <3754> cristov <5547> ihsouv <2424> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> amartwlouv <268> swsai <4982> (5658) wn <3739> prwtov <4413> eimi <1510> (5748) egw <1473>

1:16 alla <235> dia <1223> touto <5124> hlehyhn <1653> (5681) ina <2443> en <1722> emoi <1698> prwtw <4413> endeixhtai <1731> (5672) cristov <5547> ihsouv <2424> thn <3588> apasan <537> makroyumian <3115> prov <4314> upotupwsin <5296> twn <3588> mellontwn <3195> (5723) pisteuein <4100> (5721) ep <1909> autw <846> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA