TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 4:13-17

4:13 age <71> (5720) nun <3568> oi <3588> legontev <3004> (5723) shmeron <4594> h <2228> aurion <839> poreusomeya <4198> (5695) eiv <1519> thnde <3592> thn <3588> polin <4172> kai <2532> poihsomen <4160> (5692) ekei <1563> eniauton <1763> kai <2532> emporeusomeya <1710> (5695) kai <2532> kerdhsomen <2770> (5692)

4:14 oitinev <3748> ouk <3756> epistasye <1987> (5736) thv <3588> aurion <839> poia <4169> h <3588> zwh <2222> umwn <5216> atmiv <822> gar <1063> este <1510> (5748) prov <4314> oligon <3641> fainomenh <5316> (5730) epeita <1899> kai <2532> afanizomenh <853> (5746)

4:15 anti <473> tou <3588> legein <3004> (5721) umav <5209> ean <1437> o <3588> kuriov <2962> yelh <2309> (5725) kai <2532> zhsomen <2198> (5692) kai <2532> poihsomen <4160> (5692) touto <5124> h <2228> ekeino <1565>

4:16 nun <3568> de <1161> kaucasye <2744> (5736) en <1722> taiv <3588> alazoneiaiv <212> umwn <5216> pasa <3956> kauchsiv <2746> toiauth <5108> ponhra <4190> estin <1510> (5748)

4:17 eidoti <1492> (5761) oun <3767> kalon <2570> poiein <4160> (5721) kai <2532> mh <3361> poiounti <4160> (5723) amartia <266> autw <846> estin <1510> (5748)TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.37 detik
dipersembahkan oleh YLSA