TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 23:44-49

23:44 kai <2532> hn <1510> (5713) hdh <2235> wsei <5616> wra <5610> ekth <1623> kai <2532> skotov <4655> egeneto <1096> (5633) ef <1909> olhn <3650> thn <3588> ghn <1093> ewv <2193> wrav <5610> enathv <1766>

23:45 tou <3588> hliou <2246> ekleipontov <1587> (5723) escisyh <4977> (5681) de <1161> to <3588> katapetasma <2665> tou <3588> naou <3485> meson <3319>

23:46 kai <2532> fwnhsav <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) pater <3962> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4675> paratiyemai <3908> (5731) to <3588> pneuma <4151> mou <3450> touto <5124> de <1161> eipwn <2036> (5631) exepneusen <1606> (5656)

23:47 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> ekatontarchv <1543> to <3588> genomenon <1096> (5637) edoxazen <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> legwn <3004> (5723) ontwv <3689> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> hn <1510> (5713)

23:48 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sumparagenomenoi <4836> (5637) ocloi <3793> epi <1909> thn <3588> yewrian <2335> tauthn <3778> yewrhsantev <2334> (5660) ta <3588> genomena <1096> (5637) tuptontev <5180> (5723) ta <3588> sthyh <4738> upestrefon <5290> (5707)

23:49 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> pantev <3956> oi <3588> gnwstoi <1110> autw <846> apo <575> makroyen <3113> kai <2532> gunaikev <1135> ai <3588> sunakolouyousai <4870> (5660) autw <846> apo <575> thv <3588> galilaiav <1056> orwsai <3708> (5723) tauta <5023>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA