TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 20:7-12

20:7 en <1722> de <1161> th <3588> mia <1520> twn <3588> sabbatwn <4521> sunhgmenwn <4863> (5772) hmwn <2257> klasai <2806> (5658) arton <740> o <3588> paulov <3972> dielegeto <1256> (5711) autoiv <846> mellwn <3195> (5723) exienai <1826> (5750) th <3588> epaurion <1887> pareteinen <3905> (5707) te <5037> ton <3588> logon <3056> mecri <3360> mesonuktiou <3317>

20:8 hsan <1510> (5713) de <1161> lampadev <2985> ikanai <2425> en <1722> tw <3588> uperww <5253> ou <3757> hmen <1510> (5713) sunhgmenoi <4863> (5772)

20:9 kayezomenov <2516> (5740) de <1161> tiv <5100> neaniav <3494> onomati <3686> eutucov <2161> epi <1909> thv <3588> yuridov <2376> kataferomenov <2702> (5746) upnw <5258> bayei <901> dialegomenou <1256> (5740) tou <3588> paulou <3972> epi <1909> pleion <4119> katenecyeiv <2702> (5685) apo <575> tou <3588> upnou <5258> epesen <4098> (5627) apo <575> tou <3588> tristegou <5152> katw <2736> kai <2532> hryh <142> (5681) nekrov <3498>

20:10 katabav <2597> (5631) de <1161> o <3588> paulov <3972> epepesen <1968> (5627) autw <846> kai <2532> sumperilabwn <4843> (5631) eipen <2036> (5627) mh <3361> yorubeisye <2350> (5744) h <3588> gar <1063> quch <5590> autou <846> en <1722> autw <846> estin <1510> (5748)

20:11 anabav <305> (5631) de <1161> [kai] <2532> klasav <2806> (5660) ton <3588> arton <740> kai <2532> geusamenov <1089> (5666) ef <1909> ikanon <2425> te <5037> omilhsav <3656> (5660) acriv <891> aughv <827> outwv <3779> exhlyen <1831> (5627)

20:12 hgagon <71> (5627) de <1161> ton <3588> paida <3816> zwnta <2198> (5723) kai <2532> pareklhyhsan <3870> (5681) ou <3756> metriwv <3357>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA