TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 13:1-6

13:1 hsan <1510> (5713) de <1161> en <1722> antioceia <490> kata <2596> thn <3588> ousan <1510> (5752) ekklhsian <1577> profhtai <4396> kai <2532> didaskaloi <1320> o <3588> te <5037> barnabav <921> kai <2532> sumewn <4826> o <3588> kaloumenov <2564> (5746) niger <3526> kai <2532> loukiov <3066> o <3588> kurhnaiov <2956> manahn <3127> te <5037> hrwdou <2264> tou <3588> tetraarcou <5076> suntrofov <4939> kai <2532> saulov <4569>

13:2 leitourgountwn <3008> (5723) de <1161> autwn <846> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> nhsteuontwn <3522> (5723) eipen <2036> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> aforisate <873> (5657) dh <1211> moi <3427> ton <3588> barnaban <921> kai <2532> saulon <4569> eiv <1519> to <3588> ergon <2041> o <3739> proskeklhmai <4341> (5766) autouv <846>

13:3 tote <5119> nhsteusantev <3522> (5660) kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) kai <2532> epiyentev <2007> (5631) tav <3588> ceirav <5495> autoiv <846> apelusan <630> (5656)

13:4 autoi <846> men <3303> oun <3767> ekpemfyentev <1599> (5685) upo <5259> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> kathlyon <2718> (5627) eiv <1519> seleukeian <4581> ekeiyen <1564> te <5037> apepleusan <636> (5656) eiv <1519> kupron <2954>

13:5 kai <2532> genomenoi <1096> (5637) en <1722> salamini <4529> kathggellon <2605> (5707) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> eicon <2192> (5707) de <1161> kai <2532> iwannhn <2491> uphrethn <5257>

13:6 dielyontev <1330> (5631) de <1161> olhn <3650> thn <3588> nhson <3520> acri <891> pafou <3974> euron <2147> (5627) andra <435> tina <5100> magon <3097> qeudoprofhthn <5578> ioudaion <2453> w <3739> onoma <3686> barihsouv <919>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA