TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Filipi 3:17-19

3:17 summimhtai <4831> mou <3450> ginesye <1096> (5737) adelfoi <80> kai <2532> skopeite <4648> (5720) touv <3588> outwv <3779> peripatountav <4043> (5723) kaywv <2531> ecete <2192> (5719) tupon <5179> hmav <2248>

3:18 polloi <4183> gar <1063> peripatousin <4043> (5719) ouv <3739> pollakiv <4178> elegon <3004> (5707) umin <5213> nun <3568> de <1161> kai <2532> klaiwn <2799> (5723) legw <3004> (5719) touv <3588> ecyrouv <2190> tou <3588> staurou <4716> tou <3588> cristou <5547>

3:19 wn <3739> to <3588> telov <5056> apwleia <684> wn <3739> o <3588> yeov <2316> h <3588> koilia <2836> kai <2532> h <3588> doxa <1391> en <1722> th <3588> aiscunh <152> autwn <846> oi <3588> ta <3588> epigeia <1919> fronountev <5426> (5723)

Filipi 4:10-13

4:10 ecarhn <5463> (5644) de <1161> en <1722> kuriw <2962> megalwv <3171> oti <3754> hdh <2235> pote <4218> aneyalete <330> (5627) to <3588> uper <5228> emou <1700> fronein <5426> (5721) ef <1909> w <3739> kai <2532> efroneite <5426> (5707) hkaireisye <170> (5711) de <1161>

4:11 ouc <3756> oti <3754> kay <2596> usterhsin <5304> legw <3004> (5719) egw <1473> gar <1063> emayon <3129> (5627) en <1722> oiv <3739> eimi <1510> (5748) autarkhv <842> einai <1510> (5750)

4:12 oida <1492> (5758) kai <2532> tapeinousyai <5013> (5745) oida <1492> (5758) kai <2532> perisseuein <4052> (5721) en <1722> panti <3956> kai <2532> en <1722> pasin <3956> memuhmai <3453> (5769) kai <2532> cortazesyai <5526> (5745) kai <2532> peinan <3983> (5721) kai <2532> perisseuein <4052> (5721) kai <2532> ustereisyai <5302> (5745)

4:13 panta <3956> iscuw <2480> (5719) en <1722> tw <3588> endunamounti <1743> (5723) me <3165>TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA