TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 10:10

10:10 o <3588> klepthv <2812> ouk <3756> ercetai <2064> (5736) ei <1487> mh <3361> ina <2443> kleqh <2813> (5661) kai <2532> yush <2380> (5661) kai <2532> apolesh <622> (5661) egw <1473> hlyon <2064> (5627) ina <2443> zwhn <2222> ecwsin <2192> (5725) kai <2532> perisson <4053> ecwsin <2192> (5725)

Yohanes 14:12

14:12 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> ta <3588> erga <2041> a <3739> egw <1473> poiw <4160> (5719) kakeinov <2548> poihsei <4160> (5692) kai <2532> meizona <3173> toutwn <5130> poihsei <4160> (5692) oti <3754> egw <1473> prov <4314> ton <3588> patera <3962> poreuomai <4198> (5736)

Yohanes 15:5

15:5 egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> ampelov <288> umeiv <5210> ta <3588> klhmata <2814> o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> autw <846> outov <3778> ferei <5342> (5719) karpon <2590> polun <4183> oti <3754> cwriv <5565> emou <1700> ou <3756> dunasye <1410> (5736) poiein <4160> (5721) ouden <3762>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA