TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 1:13-18

1:13 mhdeiv <3367> peirazomenov <3985> (5746) legetw <3004> (5720) oti <3754> apo <575> yeou <2316> peirazomai <3985> (5743) o <3588> gar <1063> yeov <2316> apeirastov <551> estin <1510> (5748) kakwn <2556> peirazei <3985> (5719) de <1161> autov <846> oudena <3762>

1:14 ekastov <1538> de <1161> peirazetai <3985> (5743) upo <5259> thv <3588> idiav <2398> epiyumiav <1939> exelkomenov <1828> (5746) kai <2532> deleazomenov <1185> (5746)

1:15 eita <1534> h <3588> epiyumia <1939> sullabousa <4815> (5631) tiktei <5088> (5719) amartian <266> h <3588> de <1161> amartia <266> apotelesyeisa <658> (5685) apokuei <616> (5719) yanaton <2288>

1:16 mh <3361> planasye <4105> (5744) adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27>

1:17 pasa <3956> dosiv <1394> agayh <18> kai <2532> pan <3956> dwrhma <1434> teleion <5046> anwyen <509> estin <1510> (5748) katabainon <2597> (5723) apo <575> tou <3588> patrov <3962> twn <3588> fwtwn <5457> par <3844> w <3739> ouk <3756> eni <1762> (5748) parallagh <3883> h <2228> trophv <5157> aposkiasma <644>

1:18 boulhyeiv <1014> (5679) apekuhsen <616> (5656) hmav <2248> logw <3056> alhyeiav <225> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) hmav <2248> aparchn <536> tina <5100> twn <3588> autou <846> ktismatwn <2938>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA