TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:39-45

1:39 anastasa <450> (5631) de <1161> mariam <3137> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> eporeuyh <4198> (5675) eiv <1519> thn <3588> oreinhn <3714> meta <3326> spoudhv <4710> eiv <1519> polin <4172> iouda <2448>

1:40 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> zacariou <2197> kai <2532> hspasato <782> (5662) thn <3588> elisabet <1665>

1:41 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> hkousen <191> (5656) ton <3588> aspasmon <783> thv <3588> mariav <3137> h <3588> elisabet <1665> eskirthsen <4640> (5656) to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> authv <846> kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> h <3588> elisabet <1665>

1:42 kai <2532> anefwnhsen <400> (5656) kraugh <2906> megalh <3173> kai <2532> eipen <2036> (5627) euloghmenh <2127> (5772) su <4771> en <1722> gunaixin <1135> kai <2532> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> karpov <2590> thv <3588> koiliav <2836> sou <4675>

1:43 kai <2532> poyen <4159> moi <3427> touto <5124> ina <2443> elyh <2064> (5632) h <3588> mhthr <3384> tou <3588> kuriou <2962> mou <3450> prov <4314> eme <1691>

1:44 idou <2400> (5628) gar <1063> wv <5613> egeneto <1096> (5633) h <3588> fwnh <5456> tou <3588> aspasmou <783> sou <4675> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> mou <3450> eskirthsen <4640> (5656) en <1722> agalliasei <20> to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> mou <3450>

1:45 kai <2532> makaria <3107> h <3588> pisteusasa <4100> (5660) oti <3754> estai <1510> (5704) teleiwsiv <5050> toiv <3588> lelalhmenoiv <2980> (5772) auth <846> para <3844> kuriou <2962>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA