TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 16:16-18

16:16 egeneto <1096> (5633) de <1161> poreuomenwn <4198> (5740) hmwn <2257> eiv <1519> thn <3588> proseuchn <4335> paidiskhn <3814> tina <5100> ecousan <2192> (5723) pneuma <4151> puywna <4436> upanthsai <5221> (5658) hmin <2254> htiv <3748> ergasian <2039> pollhn <4183> pareicen <3930> (5707) toiv <3588> kurioiv <2962> authv <846> manteuomenh <3132> (5740)

16:17 auth <3778> katakolouyousa <2628> (5660) [tw] <3588> paulw <3972> kai <2532> hmin <2254> ekrazen <2896> (5707) legousa <3004> (5723) outoi <3778> oi <3588> anyrwpoi <444> douloi <1401> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> eisin <1510> (5748) oitinev <3748> kataggellousin <2605> (5719) umin <5213> odon <3598> swthriav <4991>

16:18 touto <5124> de <1161> epoiei <4160> (5707) epi <1909> pollav <4183> hmerav <2250> diaponhyeiv <1278> (5666) de <1161> paulov <3972> kai <2532> epistreqav <1994> (5660) tw <3588> pneumati <4151> eipen <2036> (5627) paraggellw <3853> (5719) soi <4671> en <1722> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> exelyein <1831> (5629) ap <575> authv <846> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) auth <846> th <3588> wra <5610>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA