TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 2:9

2:9 <07451> erw <02896> bwj <01847> tedh <06086> Uew <01588> Ngh <08432> Kwtb <02416> Myyxh <06086> Uew <03978> lkaml <02896> bwjw <04758> harml <02530> dmxn <06086> Ue <03605> lk <0127> hmdah <04480> Nm <0430> Myhla <03068> hwhy <06779> xmuyw(2:9)

2:9 kai <2532> exaneteilen <1816> o <3588> yeov <2316> eti <2089> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> pan <3956> xulon <3586> wraion <5611> eiv <1519> orasin <3706> kai <2532> kalon <2570> eiv <1519> brwsin <1035> kai <2532> to <3588> xulon <3586> thv <3588> zwhv <2222> en <1722> mesw <3319> tw <3588> paradeisw <3857> kai <2532> to <3588> xulon <3586> tou <3588> eidenai gnwston <1110> kalou <2570> kai <2532> ponhrou <4190>

Kejadian 3:22

3:22 <05769> Mlel <02425> yxw <0398> lkaw <02416> Myyxh <06086> Uem <01571> Mg <03947> xqlw <03027> wdy <07971> xlsy <06435> Np <06258> htew <07451> erw <02896> bwj <03045> tedl <04480> wnmm <0259> dxak <01961> hyh <0120> Mdah <02005> Nh <0430> Myhla <03068> hwhy <0559> rmayw(3:22)

3:22 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> idou <2400> adam <76> gegonen <1096> wv <3739> eiv <1519> ex <1537> hmwn <1473> tou <3588> ginwskein <1097> kalon <2570> kai <2532> ponhron <4190> kai <2532> nun <3568> mhpote <3379> ekteinh <1614> thn <3588> ceira <5495> kai <2532> labh <2983> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> fagh <2068> kai <2532> zhsetai <2198> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA