TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 1:19

1:19 kai <2532> ti <5101> to <3588> uperballon <5235> (5723) megeyov <3174> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> eiv <1519> hmav <2248> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) kata <2596> thn <3588> energeian <1753> tou <3588> kratouv <2904> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

Efesus 3:16-19

3:16 ina <2443> dw <1325> (5632) umin <5213> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> dunamei <1411> krataiwyhnai <2901> (5683) dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> autou <846> eiv <1519> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>

3:17 katoikhsai <2730> (5658) ton <3588> criston <5547> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

3:18 en <1722> agaph <26> errizwmenoi <4492> (5772) kai <2532> teyemeliwmenoi <2311> (5772) (3-18) ina <2443> exiscushte <1840> (5661) katalabesyai <2638> (5641) sun <4862> pasin <3956> toiv <3588> agioiv <40> ti <5101> to <3588> platov <4114> kai <2532> mhkov <3372> kai <2532> uqov <5311> kai <2532> bayov <899>

3:19 gnwnai <1097> (5629) te <5037> thn <3588> uperballousan <5235> (5723) thv <3588> gnwsewv <1108> agaphn <26> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> plhrwyhte <4137> (5686) eiv <1519> pan <3956> to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> yeou <2316>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA