TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 12:7

12:7 <0428> hla <03605> lk <03615> hnylkt <06944> sdq <05971> Me <03027> dy <05310> Upn <03615> twlkkw <02677> yuxw <04150> Mydewm <04150> dewml <03588> yk <05769> Mlweh <02416> yxb <07650> ebsyw <08064> Mymsh <0413> la <08040> wlamvw <03225> wnymy <07311> Mryw <02975> rayh <04325> ymyml <04605> lemm <0834> rsa <0906> Mydbh <03847> swbl <0376> syah <0853> ta <08085> emsaw(12:7)

12:7 kai <2532> hkousa <191> tou <3588> androv <435> tou <3588> endedumenou <1746> ta <3588> baddin ov <3739> hn <1510> epanw <1883> tou <3588> udatov <5204> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> uqwsen <5312> thn <3588> dexian <1188> autou <846> kai <2532> thn <3588> aristeran <710> autou <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> wmosen en <1722> tw <3588> zwnti <2198> ton <3588> aiwna <165> oti <3754> eiv <1519> kairon <2540> kairwn <2540> kai <2532> hmisu kairou <2540> en <1722> tw <3588> suntelesyhnai <4931> diaskorpismon ceirov <5495> laou <2992> hgiasmenou <37> gnwsontai <1097> panta <3956> tauta <3778>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA