TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 12:49-56

12:49 pur <4442> hlyon <2064> (5627) balein <906> (5629) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> ti <5101> yelw <2309> (5719) ei <1487> hdh <2235> anhfyh <381> (5681)

12:50 baptisma <908> de <1161> ecw <2192> (5719) baptisyhnai <907> (5683) kai <2532> pwv <4459> sunecomai <4912> (5743) ewv <2193> otou <3755> telesyh <5055> (5686)

12:51 dokeite <1380> (5719) oti <3754> eirhnhn <1515> paregenomhn <3854> (5633) dounai <1325> (5629) en <1722> th <3588> gh <1093> ouci <3780> legw <3004> (5719) umin <5213> all <235> h <2228> diamerismon <1267>

12:52 esontai <1510> (5704) gar <1063> apo <575> tou <3588> nun <3568> pente <4002> en <1722> eni <1520> oikw <3624> diamemerismenoi <1266> (5772) treiv <5140> epi <1909> dusin <1417> kai <2532> duo <1417> epi <1909> trisin <5140>

12:53 diamerisyhsontai <1266> (5701) pathr <3962> epi <1909> uiw <5207> kai <2532> uiov <5207> epi <1909> patri <3962> mhthr <3384> epi <1909> yugatera <2364> kai <2532> yugathr <2364> epi <1909> thn <3588> mhtera <3384> penyera <3994> epi <1909> thn <3588> numfhn <3565> authv <846> kai <2532> numfh <3565> epi <1909> thn <3588> penyeran <3994>

12:54 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> toiv <3588> ocloiv <3793> otan <3752> idhte <1492> (5632) nefelhn <3507> anatellousan <393> (5723) epi <1909> dusmwn <1424> euyewv <2112> legete <3004> (5719) oti <3754> ombrov <3655> ercetai <2064> (5736) kai <2532> ginetai <1096> (5736) outwv <3779>

12:55 kai <2532> otan <3752> noton <3558> pneonta <4154> (5723) legete <3004> (5719) oti <3754> kauswn <2742> estai <1510> (5704) kai <2532> ginetai <1096> (5736)

12:56 upokritai <5273> to <3588> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> tou <3588> ouranou <3772> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721) ton <3588> kairon <2540> de <1161> touton <5126> pwv <4459> ouk <3756> oidate <1492> (5758) dokimazein <1381> (5721)TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA