TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 21:15-19

21:15 ote <3753> oun <3767> hristhsan <709> (5656) legei <3004> (5719) tw <3588> simwni <4613> petrw <4074> o <3588> ihsouv <2424> simwn <4613> iwannou <2491> agapav <25> (5719) me <3165> pleon <4119> toutwn <5130> legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> su <4771> oidav <1492> (5758) oti <3754> filw <5368> (5719) se <4571> legei <3004> (5719) autw <846> boske <1006> (5720) ta <3588> arnia <721> mou <3450>

21:16 legei <3004> (5719) autw <846> palin <3825> deuteron <1208> simwn <4613> iwannou <2491> agapav <25> (5719) me <3165> legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> su <4771> oidav <1492> (5758) oti <3754> filw <5368> (5719) se <4571> legei <3004> (5719) autw <846> poimaine <4165> (5720) ta <3588> probatia <4263> mou <3450>

21:17 legei <3004> (5719) autw <846> to <3588> triton <5154> simwn <4613> iwannou <2491> fileiv <5368> (5719) me <3165> eluphyh <3076> (5681) o <3588> petrov <4074> oti <3754> eipen <2036> (5627) autw <846> to <3588> triton <5154> fileiv <5368> (5719) me <3165> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> panta <3956> su <4771> oidav <1492> (5758) su <4771> ginwskeiv <1097> (5719) oti <3754> filw <5368> (5719) se <4571> legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> boske <1006> (5720) ta <3588> probatia <4263> mou <3450>

21:18 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ote <3753> hv <1510> (5713) newterov <3501> ezwnnuev <2224> (5707) seauton <4572> kai <2532> periepateiv <4043> (5707) opou <3699> hyelev <2309> (5707) otan <3752> de <1161> ghrashv <1095> (5661) ekteneiv <1614> (5692) tav <3588> ceirav <5495> sou <4675> kai <2532> allov <243> zwsei <2224> (5692) se <4571> kai <2532> oisei <5342> (5692) opou <3699> ou <3756> yeleiv <2309> (5719)

21:19 touto <5124> de <1161> eipen <2036> (5627) shmainwn <4591> (5723) poiw <4169> yanatw <2288> doxasei <1392> (5692) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) legei <3004> (5719) autw <846> akolouyei <190> (5720) moi <3427>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA