TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 4:30-34

4:30 kai <2532> elegen <3004> (5707) pwv <4459> omoiwswmen <3666> (5661) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> h <2228> en <1722> tini <5101> authn <846> parabolh <3850> ywmen <5087> (5632)

4:31 wv <5613> kokkw <2848> sinapewv <4615> ov <3739> otan <3752> sparh <4687> (5652) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> mikroteron <3398> on <1510> (5752) pantwn <3956> twn <3588> spermatwn <4690> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

4:32 kai <2532> otan <3752> sparh <4687> (5652) anabainei <305> (5719) kai <2532> ginetai <1096> (5736) meizon <3173> pantwn <3956> twn <3588> lacanwn <3001> kai <2532> poiei <4160> (5719) kladouv <2798> megalouv <3173> wste <5620> dunasyai <1410> (5738) upo <5259> thn <3588> skian <4639> autou <846> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataskhnoun <2681> (5721)

4:33 kai <2532> toiautaiv <5108> parabolaiv <3850> pollaiv <4183> elalei <2980> (5707) autoiv <846> ton <3588> logon <3056> kaywv <2531> hdunanto <1410> (5711) akouein <191> (5721)

4:34 cwriv <5565> de <1161> parabolhv <3850> ouk <3756> elalei <2980> (5707) autoiv <846> kat <2596> idian <2398> de <1161> toiv <3588> idioiv <2398> mayhtaiv <3101> epeluen <1956> (5707) panta <3956>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA