TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 6:6-11

6:6 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> eterw <2087> sabbatw <4521> eiselyein <1525> (5629) auton <846> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> kai <2532> didaskein <1321> (5721) kai <2532> hn <1510> (5713) anyrwpov <444> ekei <1563> kai <2532> h <3588> ceir <5495> autou <846> h <3588> dexia <1188> hn <1510> (5713) xhra <3584>

6:7 parethrounto <3906> (5710) de <1161> auton <846> oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> ei <1487> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> yerapeuei <2323> (5719) ina <2443> eurwsin <2147> (5632) kathgorein <2723> (5721) autou <846>

6:8 autov <846> de <1161> hdei <1492> (5715) touv <3588> dialogismouv <1261> autwn <846> eipen <2036> (5627) de <1161> tw <3588> andri <435> tw <3588> xhran <3584> econti <2192> (5723) thn <3588> ceira <5495> egeire <1453> (5720) kai <2532> sthyi <2476> (5628) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> anastav <450> (5631) esth <2476> (5627)

6:9 eipen <2036> (5627) de <1161> [o] <3588> ihsouv <2424> prov <4314> autouv <846> eperwtw <1905> (5719) umav <5209> ei <1487> exestin <1832> (5904) tw <3588> sabbatw <4521> agayopoihsai <15> (5658) h <2228> kakopoihsai <2554> (5658) quchn <5590> swsai <4982> (5658) h <2228> apolesai <630> (5658)

6:10 kai <2532> peribleqamenov <4017> (5671) pantav <3956> autouv <846> eipen <2036> (5627) autw <846> ekteinon <1614> (5657) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> o <3588> de <1161> epoihsen <4160> (5656) kai <2532> apekatestayh <600> (5681) h <3588> ceir <5495> autou <846>

6:11 autoi <846> de <1161> eplhsyhsan <4130> (5681) anoiav <454> kai <2532> dielaloun <1255> (5707) prov <4314> allhlouv <240> ti <5101> an <302> poihsaien <4160> (5659) tw <3588> ihsou <2424>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA