TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 11:5-8

11:5 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> exei <2192> (5692) filon <5384> kai <2532> poreusetai <4198> (5695) prov <4314> auton <846> mesonuktiou <3317> kai <2532> eiph <2036> (5632) autw <846> file <5384> crhson <5531> (5657) moi <3427> treiv <5140> artouv <740>

11:6 epeidh <1894> filov <5384> mou <3450> paregeneto <3854> (5633) ex <1537> odou <3598> prov <4314> me <3165> kai <2532> ouk <3756> ecw <2192> (5719) o <3739> parayhsw <3908> (5692) autw <846>

11:7 kakeinov <2548> eswyen <2081> apokriyeiv <611> (5679) eiph <2036> (5632) mh <3361> moi <3427> kopouv <2873> parece <3930> (5720) hdh <2235> h <3588> yura <2374> kekleistai <2808> (5769) kai <2532> ta <3588> paidia <3813> mou <3450> met <3326> emou <1700> eiv <1519> thn <3588> koithn <2845> eisin <1510> (5748) ou <3756> dunamai <1410> (5736) anastav <450> (5631) dounai <1325> (5629) soi <4671>

11:8 legw <3004> (5719) umin <5213> ei <1487> kai <2532> ou <3756> dwsei <1325> (5692) autw <846> anastav <450> (5631) dia <1223> to <3588> einai <1510> (5750) filon <5384> autou <846> dia <1223> ge <1065> thn <3588> anaideian <335> autou <846> egeryeiv <1453> (5685) dwsei <1325> (5692) autw <846> oswn <3745> crhzei <5535> (5719)TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA