TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 20:11-13

20:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) yronon <2362> megan <3173> leukon <3022> kai <2532> ton <3588> kayhmenon <2521> (5740) ep <1909> autou <846> ou <3739> apo <575> tou <3588> proswpou <4383> efugen <5343> (5627) h <3588> gh <1093> kai <2532> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> topov <5117> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) autoiv <846>

20:12 kai <2532> eidon <1492> (5627) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> mikrouv <3398> estwtav <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> biblia <975> hnoicyhsan <455> (5681) kai <2532> allo <243> biblion <975> hnoicyh <455> (5681) o <3739> estin <1510> (5748) thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) oi <3588> nekroi <3498> ek <1537> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> biblioiv <975> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>

20:13 kai <2532> edwken <1325> (5656) h <3588> yalassa <2281> touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> en <1722> auth <846> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> o <3588> adhv <86> edwkan <1325> (5656) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> en <1722> autoiv <846> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) ekastov <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA