TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 14:13

14:13 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legoushv <3004> (5723) graqon <1125> (5657) makarioi <3107> oi <3588> nekroi <3498> oi <3588> en <1722> kuriw <2962> apoynhskontev <599> (5723) ap <575> arti <737> nai <3483> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> ina <2443> anapahsontai <373> (5691) ek <1537> twn <3588> kopwn <2873> autwn <846> ta <3588> gar <1063> erga <2041> autwn <846> akolouyei <190> (5719) met <3326> autwn <846>

Wahyu 20:12

20:12 kai <2532> eidon <1492> (5627) touv <3588> nekrouv <3498> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> mikrouv <3398> estwtav <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> biblia <975> hnoicyhsan <455> (5681) kai <2532> allo <243> biblion <975> hnoicyh <455> (5681) o <3739> estin <1510> (5748) thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ekriyhsan <2919> (5681) oi <3588> nekroi <3498> ek <1537> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> biblioiv <975> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA