TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Titus 1:1--3:15

Konteks
Salam
1:1 Dari Paulus, hamba Allah a  dan rasul b  Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran c  seperti yang nampak dalam ibadah d  kita 1 , 1:2 dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal e  yang sebelum permulaan zaman f  sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta 2 , g  1:3 dan yang pada waktu h  yang dikehendaki-Nya telah menyatakan i  firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku j  sesuai dengan perintah Allah, k  Juruselamat l  kita. 1:4 Kepada Titus, m  anakku n  yang sah menurut iman kita bersama: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat o  kita, menyertai engkau.
Tugas Titus di Kreta -- Syarat-syarat bagi penatua, penilik jemaat
1:5 Aku telah meninggalkan engkau di Kreta p  dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua q  di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu 3 , 1:6 yakni orang-orang yang tak bercacat, r  yang mempunyai hanya satu isteri 4 , yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. 1:7 Sebab sebagai pengatur s  rumah Allah seorang penilik jemaat 5  t  harus tidak bercacat 6 , tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, u  1:8 melainkan suka memberi tumpangan, v  suka akan yang baik, w  bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri x  1:9 dan berpegang y  kepada perkataan yang benar 7 , yang sesuai dengan ajaran z  yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 1:10 Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. a  Dengan omongan b  yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. 1:11 Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga c  dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. 1:12 Seorang dari kalangan mereka, nabi d  mereka sendiri, pernah berkata: "Dasar orang Kreta e  pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." 1:13 Kesaksian itu benar. Karena itu tegorlah f  mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, g  1:14 dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng h  Yahudi dan hukum-hukum i  manusia yang berpaling dari kebenaran. j  1:15 Bagi orang suci semuanya suci 8 ; k  tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatupun tidak ada yang suci, l  karena baik akal maupun suara hati mereka najis. m  1:16 Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal 9  Dia. n  Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. o 
Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba
2:1 Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran p  yang sehat: 2:2 Laki-laki yang tua q  hendaklah hidup sederhana 10 , r  terhormat, bijaksana, s  sehat dalam iman, t  dalam kasih dan dalam ketekunan. 2:3 Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, u  jangan menjadi hamba anggur 11 , v  tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik 2:4 dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda w  mengasihi suami dan anak-anaknya 12 , 2:5 hidup bijaksana x  dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, y  baik hati dan taat kepada suaminya, z  agar Firman Allah a  jangan dihujat orang. 2:6 Demikian juga orang-orang muda; b  nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri c  dalam segala hal 2:7 dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan 13  d  dalam berbuat baik. e  Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, 2:8 sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. f  2:9 Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal g  dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, 2:10 jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan h  ajaran Allah, Juruselamat i  kita.
Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia
2:11 Karena kasih karunia j  Allah 14  yang menyelamatkan semua manusia k  sudah nyata. l  2:12 Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan m  duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, n  adil dan beribadah o  di dalam dunia sekarang ini 2:13 dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia 15  dan penyataan p  kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, q  2:14 yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita 16  r  untuk membebaskan kita dari segala kejahatan s  dan untuk menguduskan t  bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, u  yang rajin berbuat baik. v  2:15 Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah.
Pesan-pesan penutup
3:1 Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah 17  dan orang-orang yang berkuasa, w  taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. x  3:2 Janganlah mereka memfitnah, y  janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. 3:3 Karena dahulu z  kita juga hidup dalam kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. 3:4 Tetapi ketika nyata a  kemurahan b  Allah, Juruselamat c  kita, dan kasih-Nya kepada manusia, 3:5 pada waktu itu Dia telah menyelamatkan d  kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, e  tetapi karena rahmat-Nya f  oleh permandian g  kelahiran kembali 18  dan oleh pembaharuan h  yang dikerjakan oleh Roh Kudus, 3:6 yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita 19  i  oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita, 3:7 supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, j  berhak k  menerima hidup yang kekal, l  sesuai dengan pengharapan m  kita. 3:8 Perkataan n  ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. o  Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. 3:9 Tetapi hindarilah p  persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran q  mengenai hukum Taurat, r  karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. s  3:10 Seorang bidat yang sudah satu dua kali kaunasihati, hendaklah engkau jauhi 20 . t  3:11 Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. 3:12 Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus u  kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin v  ini. 3:13 Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos, w  dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. 3:14 Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik 21  x  untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah.
Salam
3:15 Salam dari semua orang yang bersama aku di sini dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. y  Kasih karunia menyertai kamu sekalian! z 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:1]  1 Full Life : KEBENARAN SEPERTI YANG NAMPAK DALAM IBADAH KITA

Nas : Tit 1:1

(versi Inggris NIV -- "Kebenaran yang menghasilkan kesalehan"). Mereka yang mengaku memberitakan Injil yang benar harus bersedia untuk diuji apakah berita itu menghasilkan kesalehan dalam kehidupan orang yang menerimanya. Tidak ada gereja atau organisasi Kristen yang berhak menyatakan bahwa berita atau doktrinnya cocok dengan "ajaran yang sehat" rasul-rasul (ayat Tit 1:9; 2Tim 1:11-14; 2:2; 3:10-12) dan "perkataan Tuhan kita Yesus Kristus" (1Tim 6:3) jikalau berita atau doktrin itu tidak menghasilkan orang yang saleh kehidupannya, 1Tim 6:3; Ibr 1:9;

(lihat cat. --> Tit 1:16;

lihat cat. --> 1Kor 13:1).

[atau ref. Tit 1:16; 1Kor 13:1]

[1:2]  2 Full Life : ALLAH YANG TIDAK BERDUSTA.

Nas : Tit 1:2

Lihat cat. --> Ibr 6:18.

[atau ref. Ibr 6:18]

[1:5]  3 Full Life : MENETAPKAN PENATUA-PENATUA ... SEPERTI YANG TELAH KUPESANKAN KEPADAMU.

Nas : Tit 1:5

Semua pelayanan pastoral Kristen harus didasarkan pada berita Yesus Kristus sebagaimana dikabarkan oleh rasul-rasul; yaitu pelayanan itu harus didasarkan pada standar rasuli dari ayat Tit 1:5-9 dan 1Tim 3:1-7. Pelayanan semacam ini hanya berlaku selama berpegang teguh kepada Firman yang benar sesuai dengan pengajaran, pelayanan, dan tulisan dari PB (ayat Tit 1:9; Kis 14:23;

lihat cat. --> Ef 2:20).

[atau ref. Ef 2:20]

[1:6]  4 Full Life : ORANG-ORANG YANG TAK BERCACAT, YANG MEMPUNYAI HANYA SATU ISTERI.

Nas : Tit 1:6

Lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL BAGI PENILIK JEMAAT.

[1:7]  5 Full Life : SEORANG PENILIK JEMAAT.

Nas : Tit 1:7

Istilah "penatua" (Yun. _presbuteros_, ayat Tit 1:5) dan "penilik" (Yun. _episkopos_, ayat Tit 1:7) merupakan istilah yang dapat dipertukartempatkan karena menunjuk kepada jabatan yang sama di dalam gereja. Istilah pertama menekankan kedewasaan rohani dan martabat yang diperlukan untuk jabatan itu, sedangkan yang kedua menekankan tugas mengawasi gereja sebagai seorang pelayan rumah Allah.

[1:7]  6 Full Life : HARUS TIDAK BERCACAT.

Nas : Tit 1:7

Allah menuntut standar moral yang tinggi untuk penilik gereja. Apabila pemimpinnya saja dapat dicela, maka dengan sendirinya gereja akan menyimpang dari kebenaran karena tidak ada teladan saleh untuk diikuti. Untuk keterangan selanjutnya

lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL BAGI PENILIK JEMAAT.

[1:9]  7 Full Life : BERPEGANG KEPADA PERKATAAN YANG BENAR.

Nas : Tit 1:9

Para penatua bukan saja harus memenuhi standar yang terdaftar dalam ayat Tit 1:6-8, tetapi mereka juga harus berpegang teguh pada kesaksian rasuli yang mula-mula mengenai karya keselamatan Yesus Kristus, mengasihinya, memahaminya serta mengorbankan hidup untuknya. Pengabdian semacam ini penting karena dua alasan.

 1. 1) Mereka harus mampu mengajar, mendorong dan menasihati dari Firman Allah supaya menuntun hati dan pikiran umat Allah untuk sungguh setia kepada Kristus, kebenaran, dan keadilan (bd. 2Tim 4:2).
 2. 2) Mereka harus mampu menegur dan mengoreksi orang yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab agar memimpin mereka kepada kebenaran (2Tim 2:24-26). Apabila peneguran ditolak, maka mereka harus sanggup meyakinkan orang percaya lain akan kesalahan ajaran itu

  (lihat art. KARUNIA-KARUNIA PELAYANAN GEREJA; dan

  lihat art. PENILIK JEMAAT DAN KEWAJIBANNYA).

[1:15]  8 Full Life : BAGI ORANG SUCI SEMUANYA SUCI.

Nas : Tit 1:15

Mungkin Paulus sedang berbicara tentang kesucian ritual dari peraturan makanan orang Yahudi (bd. Mat 15:10-11; Mr 7:15; 1Tim 4:3-5). Ada beberapa guru yang selalu memikirkan mengenai perbedaan antara makanan yang haram dan yang halal. Mereka mengajarkan bahwa kepatuhan dalam hal ini adalah penting bagi kebenaran yang sejati. Mereka mengabaikan tabiat moral yang benar, kemurnian batiniah dan kebenaran yang lahiriah (ayat Tit 1:16). Paulus menekankan, jikalau keadaan moral seseorang itu murni, maka perbedaan di antara makanan haram dan halal itu tidak mempunyai arti apa-apa. Paulus tidak berbicara tentang hal atau tindakan yang secara moral jelas salah, tetapi mengenai kemurnian secara upacara keagamaan saja.

[1:16]  9 Full Life : MEREKA MENGAKU ... MEREKA MENYANGKAL.

Nas : Tit 1:16

Salah satu kebencian dalam pandangan Allah adalah mengaku percaya kepada Kristus dan pengharapan akan hidup yang kekal (ayat Tit 1:2), padahal pada saat yang bersamaan hidup tidak taat kepada-Nya dan Firman-Nya (bd. Luk 6:46; Yoh 14:12; 15:10-14; 1Yoh 2:4).

[2:2]  10 Full Life : LAKI-LAKI YANG TUA HENDAKLAH HIDUP SEDERHANA.

Nas : Tit 2:2

Maksud jelas dari ayat ini ialah bahwa laki-laki yang tua itu harus menjadi teladan bagi semua orang percaya dalam hal mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup tanpa minum anggur yang memabukkan (lih. 1Tim 3:2,11, di mana istilah ini dipakai untuk gembala dan wanita). Kenyataan ini didukung oleh berbagai fakta berikut:

 1. 1) "Sederhana" (Yun. _nephalios_) didefinisikan dalam leksikon Yunani PB dengan arti utama "berpantang anggur". Perhatikan definisi berikut, "Kata ini bermula mengandung arti berpantangan alkohol" (Reinecher and Rogers); "orang yang tidak minum anggur" (Greek Dictionary of Byzantius, Athens, 1839); "Tanpa anggur, tuna anggur" (Liddell and Scott); "bebas dari semua pemasukan anggur" (Moulton-Milligan); "tidak mengandung anggur" (Kittel dan Friedrich); "tidak tercampur anggur" (Abbott-Smith); "secara harfiah, tidak minum anggur sama sekali" (Brown, Dictionary of New Testament Theology, Vol. 1). Brown menambahkan: "Nephalios dipakai hanya dalam Surat-Surat Penggembalaan dan menunjuk kepada gaya hidup berpantang yang dituntut dari para penilik (1Tim 3:2), wanita (1Tim 3:11) dan penatua (Tit 2:2)." R. Laird Harris menyatakan bahwa "istilah ini dipakai umumnya dalam pengertian klasiknya, yaitu bebas dari semua anggur" (The Bible Today, hal.139).
 2. 2) Para penulis Yahudi, seangkatan dengan Paulus dan Petrus, membenarkan penggunaan umum definisi utama itu. Yosefus mengatakan berhubungan dengan para imam Yahudi bahwa "semuanya dalam segala hal tahir dan berpantang (nephalioi) karena dilarang minum anggur ketika memakai jubah imam" (Antiquities, 3.12.2). Philo menyatakan bahwa jiwa yang dibaharui "berpantang (nephein) senantiasa dan sepanjang hidup ini" (Drunkenness, 37).
 3. 3) Berdasarkan semua masukan itu, tidak mungkin Paulus menggunakan istilah ini tanpa mengetahui pengertian utamanya (bd. 1Tes 5:6).

[2:3]  11 Full Life : JANGAN MENJADI HAMBA ANGGUR.

Nas : Tit 2:3

Lihat cat. --> 1Tim 3:8.

[atau ref. 1Tim 3:8]

[2:4]  12 Full Life : PEREMPUAN-PEREMPUAN MUDA MENGASIHI SUAMI DAN ANAK-ANAKNYA.

Nas : Tit 2:4-5

Allah mempunyai rencana khusus bagi wanita dalam hubungan dengan keluarga, rumah tangga, dan keibuan.

 1. 1) Keinginan Allah bagi seorang istri dan ibu ialah supaya perhatian dan pengabdiannya difokuskan pada keluarganya. Rumah tangga, suami, dan anak-anak harus merupakan pusat dunia seorang ibu Kristen; inilah cara yang ditetapkan secara ilahi baginya untuk menghormati Firman Allah (bd. Ul 6:7; Ams 31:27; 1Tim 5:14).
 2. 2) Tugas khusus wanita yang diberi Allah sebagaimana dikaitkan dengan keluarga termasuk:
  1. (a) memelihara anak-anak yang dipercayakan Allah kepadanya (ayat Tit 2:4; 1Tim 5:14) sebagai pelayanan bagi Allah (Mazm 127:3; Mat 18:5; Luk 9:48);
  2. (b) menjadi seorang penolong dan teman setia kepada suaminya (ayat Tit 2:4-5;

   lihat cat. --> Kej 2:18);

   [atau ref. Kej 2:18]

  3. (c) membantu sang ayah mengasuh anak-anak agar mempunyai watak saleh dan berbagai ketrampilan praktis dalam hidup (Ul 6:7; Ams 1:8-9; Kol 3:20; 1Tim 5:10;

   lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK);

  4. (d) menyediakan tumpangan di rumah (Yes 58:6-8; Luk 14:12-14; 1Tim 5:10);
  5. (e) menggunakan ketrampilannya untuk menyediakan keperluan rumah tangga (Ams 31:13,15-16,18-19,22,24);
  6. (f) memelihara orang-tua yang sudah lanjut usia (1Tim 5:8; Yak 1:27).
 3. 3) Para ibu yang ingin memenuhi rencana Allah bagi kehidupan mereka dan keluarga mereka, tetapi harus bekerja mencari nafkah jauh dari anak-anak karena keadaan ekonomi, harus menyerahkan keadaan ini kepada Tuhan sambil berdoa kepada Allah untuk membuka jalan supaya ia dapat memenuhi tempat dan fungsi dalam rumah bersama anak-anak (Ams 3:5-6; 1Tim 5:3; juga

  (lihat cat. --> Ef 5:21;

  lihat cat. --> Ef 5:22;

  lihat cat. --> Ef 5:23)

  [atau ref. Ef 5:21-23]

[2:7]  13 Full Life : JADIKANLAH ... SUATU TELADAN.

Nas : Tit 2:7

Lihat art. SYARAT-SYARAT MORAL BAGI PENILIK JEMAAT).

[2:11]  14 Full Life : KASIH KARUNIA ALLAH.

Nas : Tit 2:11

Ayat Tit 2:11-14 menjelaskan sifat dan tujuan kasih karunia keselamatan Allah. Menurut Paulus, kasih karunia yang menyelamatkan

 1. (1) mendidik orang percaya untuk secara meyakinkan menolak hawa nafsu, kesenangan, dan nilai-nilai jahat pada zaman sekarang dan menganggapnya najis (ayat Tit 2:12; bd. Rom 1:18-32; 2Tim 2:22; 1Yoh 2:15-17), dan
 2. (2) memerintah dan memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup "adil dan beribadah" sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan kedatangan Yesus Kristus (ayat Tit 2:13; Gal 5:5; Kol 1:5; 2Tim 4:8;

  lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).

[2:13]  15 Full Life : PENGHARAPAN KITA YANG PENUH BAHAGIA.

Nas : Tit 2:13

Pengharapan yang harus diingini oleh setiap orang Kristen adalah "penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus" dan persatuan kita dengan Dia untuk kekal

(lihat cat. --> Yoh 14:3;

[atau ref. Yoh 14:3]

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

Pengharapan ini bisa digenapi setiap saat (bd. Mat 24:42; Luk 12:36-40; Yak 5:7-9). Demikian, orang Kristen jangan sekali-kali hilang harapan bahwa mungkin hari ini sangkakala akan berbunyi dan Tuhan pun datang.

[2:14]  16 Full Life : YANG TELAH MENYERAHKAN DIRI-NYA BAGI KITA.

Nas : Tit 2:14

Kristus mencurahkan darah-Nya di salib (1Pet 1:18-19) supaya

 1. (1) menebus kita dari semua kejahatan dan keinginan untuk menentang hukum Allah dan standar-Nya yang kudus (bd. 1Yoh 3:4), dan
 2. (2) menjadikan kita umat yang kudus, terpisah dari dosa dan dunia untuk menjadi milik khusus Allah sendiri. Mereka yang bergumul dengan dosa dan kuasa Iblis harus mengetahui bahwa jikalau Kristus telah mati bagi penebusan mereka, lebih lagi Dia akan memberikan kasih karunia cukup untuk hidup berkemenangan atas kuasa dosa dan kejahatan (Rom 5:9-11).

[3:1]  17 Full Life : TUNDUK PADA PEMERINTAH.

Nas : Tit 3:1

Karena penting untuk kelangsungan kesaksian dan pemberitaan Injil, orang percaya harus taat kepada pemerintah, menaati peraturan sipil, menjadi warganegara yang baik dan bertindak sebagai tetangga yang terhormat (bd. Mat 17:24-27; 22:15-22; Rom 13:1-7; 1Pet 2:13-17). Satu-satunya perkecualian ialah bila peraturan pemerintah bertentangan dengan ajaran alkitabiah (bd. Kis 5:29).

[3:5]  18 Full Life : PERMANDIAN KELAHIRAN KEMBALI.

Nas : Tit 3:5

Ini menunjuk kepada kelahiran kembali orang percaya, yang secara simbolis digambarkan dengan baptisan air Kristen

(lihat art. PEMBAHARUAN).

"Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus" menunjuk kepada penyaluran hidup ilahi secara berkesinambungan kepada orang percaya sementara mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Allah (bd. Rom 12:2).

[3:6]  19 Full Life : YANG SUDAH DILIMPAHKAN-NYA KEPADA KITA.

Nas : Tit 3:6

Petunjuk Paulus kepada karya Roh Kudus menggambarkan pencurahan pada hari Pentakosta dan sesudahnya (bd. Kis 2:33; 11:15). Allah menyediakan persediaan kasih karunia dan kuasa secara melimpah dan memadai sebagai hasil kelahiran baru dan pekerjaan Roh Kudus dalam kita.

[3:10]  20 Full Life : SEORANG BIDAT ..., HENDAKLAH ENGKAU JAUHI.

Nas : Tit 3:10

Orang yang bersifat memecah-belah di sini adalah para guru palsu yang mengajar pendapat dan doktrin yang tidak berdasarkan Alkitab. Setelah nasihat yang kedua tidak berhasil dengan orang semacam itu, maka mereka harus ditolak, yaitu dikeluarkan dari persekutuan gereja. Mereka yang menolak kebenaran Alkitab dan menggantinya dengan pendapat sendiri ialah sesat dan berdosa (ayat Tit 3:11).

[3:14]  21 Full Life : MELAKUKAN PEKERJAAN YANG BAIK.

Nas : Tit 3:14

Paulus menekankan bahwa "melakukan pekerjaan baik" adalah hasil pertobatan orang percaya dan hidupnya di dalam Roh Kudus (ayat Tit 3:4-8). Orang percaya harus menjadi "suatu teladan dalam berbuat baik" (Tit 2:7), dan harus "rajin berbuat baik" (Tit 2:14), "siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik" (Tit 3:1) dan "sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik" (Tit 3:8).TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA