TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 12:28-34

12:28 kai <2532> proselywn <4334> (5631) eiv <1520> twn <3588> grammatewn <1122> akousav <191> (5660) autwn <846> suzhtountwn <4802> (5723) eidwv <1492> (5761) oti <3754> kalwv <2573> apekriyh <611> (5662) autoiv <846> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846> poia <4169> estin <1510> (5748) entolh <1785> prwth <4413> pantwn <3956>

12:29 apekriyh <611> (5662) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> prwth <4413> estin <1510> (5748) akoue <191> (5720) israhl <2474> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> kuriov <2962> eiv <1520> estin <1510> (5748)

12:30 kai <2532> agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> quchv <5590> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> dianoiav <1271> sou <4675> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> iscuov <2479> sou <4675>

12:31 deutera <1208> auth <846> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572> meizwn <3187> toutwn <5130> allh <243> entolh <1785> ouk <3756> estin <1510> (5748)

12:32 eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> grammateuv <1122> kalwv <2573> didaskale <1320> ep <1909> alhyeiav <225> eipev <3004> (5627) oti <3754> eiv <1520> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) allov <243> plhn <4133> autou <846>

12:33 kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) auton <846> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> sunesewv <4907> kai <2532> ex <1537> olhv <3650> thv <3588> iscuov <2479> kai <2532> to <3588> agapan <25> (5721) ton <3588> plhsion <4139> wv <5613> eauton <1438> perissoteron <4054> estin <1510> (5748) pantwn <3956> twn <3588> olokautwmatwn <3646> kai <2532> yusiwn <2378>

12:34 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> idwn <1492> (5631) auton <846> oti <3754> nounecwv <3562> apekriyh <611> (5662) eipen <2036> (5627) autw <846> ou <3756> makran <3112> [ei] <1510> (5748) apo <575> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oudeiv <3762> ouketi <3765> etolma <5111> (5707) auton <846> eperwthsai <1905> (5658)TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA